s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤศจิกายน


24 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 : วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี
วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในรัชกาลที่ 6 กับพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ขณะทรงพระเยาว์ได้ทรงพระอักษรและประทับรักษาพระอนามัย ณ ประเทศอังกฤษ กว่า ๒๐ ปี ก่อนจะเสด็จนิวัติประเทศไทยในปี 2502 และได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเสด็จออกเยี่ยมราษฎรตามหัวเมืองทั้งใกล้ไกล พร้อมพระราชทานพระอนุเคราะห์แก่ผู้ยากไร้อยู่เสมอ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ ได้ทรงรับสถาบันและองค์กรต่างๆ ไว้ในพระอุปถัมภ์เป็นจำนวนกว่า ๓๐ แห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปการ วชิรพยาบาล กิจการลูกเสือ-เนตรนารี ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์อื่นๆ

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2402 : ชาร์ลส์ ดาร์วิน นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษตีพิมพ์หนังสือ On the Origin of Species
ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษ ตีพิมพ์หนังสือ "On the Origin of Species"ซึ่งเป็นหนังสือที่เขาอธิบายถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาธรรมชาติจากหมู่เกาะกาลาปากอส เนื้อหาพูดถึงทฤษฎีวิวัฒนาการ ซึ่งดาร์วินเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเกิดขึ้นตามธรรมชาติและวิวัฒนาการเพื่อดำรงชีวิตรอด ผ่านทางการคัดเลือกโดยธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิตจะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับสภาพธรรมชาติรอบตัว สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็จะมีชีวิตรอด แนวคิดนี้ได้ทำลายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่ามนุษย์เกิดมาจากพระเจ้า หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจจนจำหน่ายหมด หลังจากวางแผงไม่นาน ทั้งจากกลุ่มที่นิยมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกลุ่มที่ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า

หนังสือเก่า