ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


คณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลราชบุรี เข้าเงียบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1953

 
คณะสามเณรแห่งบ้านเณรเล็ก  "พระแม่นฤมลทิน" บางนกแขวก

Read more...

จุดกำเนิดเสด็จประพาสต้น

การปลอมพระองค์ของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ ไปเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์อย่างใกล้ชิดอย่างไม่ถือพระองค์นั้น นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวไทยทั่วหน้าโดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆ เพราะเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความใกล้ชิดกับราษฎรอย่างแท้จริง อันเป็นหนึ่งในเหตุผลของสมัญญานามที่ได้รับว่า ทรงเป็น “พระปิยมหาราช” การเสด็จประพาสต้นของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ นี้ มีสาเหตุด้วยกันสองประการ
 
คือทรงไม่ค่อยสบายพระวรกาย เนื่องจากทรงตรากตรำทำงานโดยแทบจะไม่มีเวลาพักนั้นประการหนึ่ง ประการที่สอง ทรงได้รับคำกราบทูลแนะนำให้งดพระราชกิจสักพักหนึ่ง เพื่อจะได้ผ่อนคลายความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ ดังที่ ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์ กล่าวไว้ในหน้า ๒๙ ในหนังสือ ร.๕ กับกรุงสยามว่า “ควรปลอมพระองค์ในการประพาสต้นเพื่อพักผ่อนรักษาพระองค์ตามคำกราบทูลของนายแพทย์ โดยจะต้องประพาสไปให้พ้นจากความรำคาญ อย่าให้ต้องเป็นพระราชธุระในราชกิจอย่างใดทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาสักคราวหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำริชอบด้วยตามคำแนะนำของหมอ และความคิดเห็นของพระบรมวงศานุวงศ์”
 
หรือที่สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ ทรงบันทึกไว้ในจดหมายฉบับที่ ๑ หน้า ๑ ว่า “เหตุที่จะเสด็จประพาสต่อไปในคราวนี้ได้ทราบว่า เมื่อก่อนจะเสด็จขึ้นมาบางปะอิน พระเจ้าอยู่หัวไม่ใคร่จะทรงสบาย หมายจะเสด็จฯ ขึ้นมาพักรักษาพระองค์ตามเคย ก็มีพระราชกังวลและพระราชกิจติดตามขึ้นมา หาเวลาพักไม่ใคร่ได้ จึงไม่ทรงสบายมากไป เสวยไม่ได้และบรรทมไม่หลับทั้งสองอย่าง หมอเห็นว่าจะต้องเสด็จประพาสเที่ยวไปให้พ้นความรำคาญ อย่าให้เห็นพระราชธุระในราชกิจอย่างใดๆ เสียสักคราวหนึ่ง จึงจะรักษาพระองค์ให้ทรงสบายได้ดังเก่าโดยเร็ว”

Read more...

วันนี้ในอดีต


22 มีนาคม พ.ศ.2535 : สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น วัน World Day for Water
     ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันของโลกสำหรับน้ำ" หรือ "World Day for Water" เพื่อทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำ

หนังสือเก่า