Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 1373
แผนที่ วาด-เขียน โดยชาวโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 5138
เส้นทางการเดินเรือ, เรือ และเมืองท่าในที่ต่างๆ ของโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 3929
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวโปรตุเกสในอดีต-ปัจจุบัน Written by หอจดหมายเหตุ 5065
การเข้ามาของพวกโปรตุเกส กับศาสนาคริสต์ Written by หอจดหมายเหตุ 3560
ประวัติศาสตร์ของชุมชนคาทอลิกชาวโปรตุเกสในประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 2252
ความสำคัญของพระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไปถึงอุปราชโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 1942
ชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา มีทั้งทหารรับจ้าง จารชน และโจรสลัด Written by หอจดหมายเหตุ 4831
ค่ายและคน ชุมชนโปรตุเกสในอยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 2280
อยุธยาคดี จากเอกสารโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 3385

Page 1 of 3