วัดแม่พระรับสาร (โรจนะ)

วัดแม่พระรับสาร โรจนะ
 
633/15 ม.2 หมู่บ้านสินทิวาธานี ต.สามเรือน
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 
โทร. 09-8279-4861
 
นายชวชาต - นางมาดี และครอบครัวชาญเชาว์วงศ์ เป็นสัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ได้มีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพิเศษ จึงมีแนวคิดที่จะถวายที่ดินให้กับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำหรับงานของพระศาสนจักร ซึ่งน่าจะสามารถเป็นสถานที่เพื่อภิบาลสัตบุรุษในหมู่บ้านสินทิวาธานี และสัตบุรุษในบริเวณใกล้เคียง โดยทางครอบครัวชาญเชาว์วงศ์ ได้นำเรื่องขอถวายมอบที่ดินเสนอผ่านทางคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา ในขณะนั้น ซึ่งทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ส่งคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม มาสำรวจสถานที่ที่จะสร้างวัดเมื่อวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2000
 
วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม (ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) พร้อมกับคุณพ่ออิกญาซีโอ อดิศักดิ์ สมแสงสรวง (ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเหรัญญิกอัครสังฆณฑลกรุงเทพฯ) และคุณพ่อเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา เพื่อเยี่ยมชมสถานที่และประสานงานเรื่องการทำงานอภิบาลทางศาสนาให้กับบรรดาคริสตชนในระแวกนี้ ซึ่งทางโรงเรียนเซนต์แมรียินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่ง โดยมอบให้คุณพ่อเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ ดำเนินการประสานงานต่อและดำเนินการตามที่เห็นสมควร
 
และจุดเริ่มต้นของชุมชนความเชื่อ ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อนุญาตให้สถานที่ภายในโรงเรียนเซนต์แมรี สามารถใช้สำหรับประกอบพิธีบูชามิสซาได้ ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีคุณพ่อเปาโล ยอดชาย เล็กประเสริฐ และคุณพ่อยอแซฟ ทวีศักดิ์ กิจเจริญ ได้มาประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณเดือนละครั้ง ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.00 น. โดยมีกลุ่มคริสตชน ในชุมชนของหมู่บ้านสินทิวาธานี คณะครูโรงเรียนเซนต์แมรี พลมารี สัตบุรุษและเยาวชนจากวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา มาร่วมในพิธีด้วย
 
ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 2015  เวลา 15.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และคุณพ่อยอแซฟ ทนุ เจษฎาพงศ์ภักดี ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการเงินและทรัพย์สินได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะสร้างวัดหลังใหม่ โดยมีครอบครัวชาญเชาว์วงศ์ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นพระคุณเจ้า ได้มอบหมายให้ คุณพ่อเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ เป็นผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนแห่งนี้
 
คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ ได้จัดให้มีมิสซาเดือนละ 2 ครั้ง สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ในเวลา 17.00 น. ในโรงเรียนเซนต์แมรี นอกจากนั้นยังมีคุณพ่อชาวเวียดนาม ประกอบพิธีมิสซาภาษาเวียดนาม ให้กับกลุ่มคริสตชนชาวเวียดนามที่ได้เข้ามาทำงานและพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน จึงทำให้สถานที่ใช้สำหรับประกอบพิธีบูชามิสซาในโรงเรียนเซนต์แมรีคับแคบ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติศาสนกิจ ครอบครัวชาญเชาว์วงศ์จึงได้มอบถวายทาวน์โฮม 2 ชั้นครึ่ง จำนวน 4 คูหา เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ แทนสถานที่ในโรงเรียนเซนต์แมรี หรือใช้เป็นศูนย์อภิบาล สำนักงานวัด ในโอกาสต่อไป
 
ต่อมา วันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2018 คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ และครอบครัวชาฐเชาว์วงศ์ ได้เข้าพบพระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ที่สำนักมิสซัง เพื่อรับฟังข้อสรุปในการก่อสร้างวัดหลังใหม่ ณ หมู่บ้านสินทิวาธานี
 
และทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีข้อสรุปที่จะสร้างวัดขึ้น บนที่ดินของครอบครัวชาฐเชาว์วงศ์ ณ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ซึ่งเป็นความตั้งใจของครอบครัวเชาว์วงศ์ ที่จะถวายที่ดินพร้อมปัจจัยในการก่อสร้างวัดให้กับมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพเพื่อบรรดาคริสตชนจะได้ปฏิบัติศาสนกิจของตนได้อย่างเหมาะสมและชวนศรัทธา โดยได้รับชื่อวัดว่า  “วัดแม่พระรับสาร”
 
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ “วัดแม่พระรับสาร” โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
 
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2019 เวลา 17.00 น. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีเสกอาคารใหม่ อาคารทาวน์โฮม 2 ชั้นครึ่ง จำนวน 4 คูหา เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นศูนย์คาทอลิก สำนักงานวัด แทนสถานที่ในโรงเรียนเซนต์แมรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ค.ศ. 2019 ทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แต่งตั้งให้คุณพ่ออเล็กซิส สุรชัย กิจสวัสดิ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร โรจนะ (เจ้าอาวาสองค์แรก ปี ค.ศ. 2019-ปัจจุบัน) 
 
ต้นเดือนตุลาคม ค.ศ. 2022 วัดได้ซื้อที่ตรงแปลงหน้าทั้งหมด
 
เวลามิสซาวัดแม่พระรับสาร โรจนะ 
 
พิธีกรรม  วัน/เดือน เวลา ภาษา  หมายเหตุ
มิสซาเช้า (วันธรรมดา) จันทร์ - เสาร์  08.00 น. ไทย  
มิสซาศุกร์ต้นเดือน  ศุกร์ 08.00 น. ไทย  
มิสซา (เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน  เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน 07.00 น. เวียดนาม  เฉพาะวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน
มิสซา (วันอาทิตย์)  ทุกวันอาทิตย์ 09.00 น.  ไทย 08.30 น. สวดสสายประคำ