เจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุ

 
 
บาทหลวงสุรชัย  ชุ่มศรีพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานประวัติศาสตร์
นายพุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี
ผู้จัดการแผนก
นางสาวกนกวลัย   ไตรธาตรี      
เจ้าหน้าที่ บันทึกจัดเก็บข้อมูลและรูปภาพ 
นางสาวยุพา นิยมธรรม
เจ้าหน้าที่ด้าน Web site

นางสาวปัณฑิตา แย้มสอาด
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก