วัดมารีย์สวรรค์ ดอนเมือง

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 18/95  ถนนสรงประภา   แขวงทุ่งสีกัน
เขตดอนเมือง   กรุงเทพมหานคร 10210  
โทร. 566-1448, 566-1606, 566-1453  FAX: 566-1453
 
เดิมได้มีคริสตังผู้หนึ่งเปิดโรงเรียนอยู่ที่ตลาดดอนเมือง แต่เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เขาจึงบอกขายกิจการโรงเรียนพร้อมที่ดินพระอัครสังฆราชมีชัยกิจบุญชู ได้แนะนำให้ภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯรับซื้อโรงเรียนดังกล่าว  และให้ซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มอีกสัก 3 ไร่  เพื่อจะได้สร้างวัดในอนาคตด้วย ดังนั้นในปี ค.ศ. 1981 เมื่อภคินีพระหฤทัยแห่งกรุงเทพฯ ได้เข้าดำเนินกิจการโรงเรียนต่อจากเจ้าของเดิมโดยตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนมารีสวรรค์ จึงได้ขออนุญาตจากพระอัครสังฆราชจัดตั้งวัดน้อยภายในโรงเรียน พร้อมทั้งขอพระสงฆ์มาเป็นผู้ดูแลโดยใช้ห้องเรียนเป็นวัดชั่วคราว ให้บรรดาคริสตังมาร่วมมิสซาและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ได้  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982 ส่วนบัญชีวัดก็ให้เริ่มเปิดในปี ค.ศ. 1982 นี้เอง จำนวนคริสตังในขณะนั้นมีราว  100 คน คุณพ่อลออ   สังขรัตน์ เป็นผู้ดูแลวัดชั่วคราวนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1982-1983 ต่อมาได้มีสัตบุรุษที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้  ได้มาร่วมพิธีมิสซามากขึ้น จึงทำให้สถานที่เดิมคับแคบเกินไป  ในขณะเดียวกันทางคณะฯ ได้ก่อสร้างตึกพระหฤทัยอุปถัมภ์ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่ยากจน รวมทั้งบรรดาเด็กที่สนใจจะเข้าเป็นสมาชิกของคณะในอนาคต ซึ่งตึกดังกล่าวมีทั้งสิ้น 4 ชั้น  ทางคณะจึงใช้บริเวณชั้นล่างของตึกดังกล่าวเป็นสถานที่ถวายบูชามิสซาทุกวันและทุกวันอาทิตย์ 
 
ปี ค.ศ. 2012 เริ่มก่อตั้งกลุ่ม BEC จำนวนสมาชิกก่อตั้ง 6 คน 
 
ปี ค.ศ. 2015 -2016 
- มีการสอนคำสอนตั้งแต่ 09.00 น.-12.00 น. ช่วงปิดเทอม มีนักเรียนมาเรียนช่วงปิดเทอม ประมาณ 25-30 คน ทั้งเดือนตุลาคม และมีนาคม และมีการสอนคำสอนผู้ใหญ่หลังมิสซาค่ำ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ สอนโดยคุณพ่อเจ้าอาวาส 
 
- วันครอบครัว (วันสิ้นปี) และวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์) สัตบุรุษจะนำอาหารมารับประทานร่วมกันและสังสรรค์ร่วมกันหลังมิสซา โดยใช้ลานคุณพ่อปีโอ สำหรับวันผู้สูงอายุ จะมีการรดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรผู้ใหญ่
 
- ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษ ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ทั้งหมด รวม 3 ครั้ง มีสัตบุรุษมาร่วมประมาณ 50 คน 
 
- รณรงค์สวดเดือนแม่พระลูกประคำ สถานที่คือ วัดมารีย์สวรรค์ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยสวดตามข้อรำพึงตามพระคัมภีร์ สำหรับการภาวนาในครอบครัว สถานที่ปฏิบัติการ คือ บ้าน โดยคุณพ่อได้เทศน์สอนในมิสซาเพื่อให้สัตบุรุษมีชีวิตจิต และรักการภาวนา
 
- โครงการ “มารีย์สวรรค์ ฉันรัก”  (สารวัด)
 
- งานสังคมของวัดมารีย์สวรรค์ ส่งเสริมให้สัตบุรุษทุกวัย มาเป็นผู้อ่านบทอ่าน โดยได้เริ่มกับคริสตชนใหม่ และเด็กคำสอน
 
ปี ค.ศ. 2017 โครงการเฉลิมฉลองพระวาจา ระยะเวลาดำเนินการ ทุกมิสซาตลอดปี
 
- โครงการสอนคำสอน สำหรับเด็ก ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงปิดเทอมตุลาคมและเมษายนสำหรับผู้ใหญ่หลังมิสซาค่ำ
 
- โครงการพัฒนาชีวิตจิต ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษ
 
- โครงการพัฒนาพิธีกรรมให้มีคุณค่า ระยะเวลาดำเนินการ ทุกมิสซาตลอดปี
 
- โครงการด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ 

ปี ค.ศ. 2018 มีการสอนคำสอนตั้งแต่ 09.00-12.00 น. ช่วงปิดเทอม มีนักเรียนมาเรียนช่วงปิดเทอม ประมาณ 25-30 คน ทั้งเดือนตุลาคม และมีนาคม เมษายน และมีการสอนคำสอนผู้ใหญ่หลังมิสซาค่ำ โดยคุณพ่อเจ้าอาวาส

ปี ค.ศ. 2019  - ช่วงตรุษจีนวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม เตรียมส้ม 250 ชุด มีการยกน้ำชาให้สัตบุรุษในโอกาสวันตรุษจีน ซึ่งนำความชื่มชนยินดีแก่สัตบุรุษเป็นอย่างยิ่ง 

- วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม มีอวยพรเด็กๆ โดยเด็กๆ มาสวดภาวนารอบพระแท่นหลังบทภาวนารับศีล เด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงมหาวิทยาลัย ประมาณ 100 คน หลังสวดภาวนา คุณพ่อมอบของขวัญเด็กๆ มิสซาคืนวันคริสต์มาส เวลา 21.00 น. ละครคริสต์มาสเวลา 20.30 น. แสดงโดยนักเรียนมูลนิธิพระหฤทัยอุปถัมถ์  

- โอกาสฉลองวัดสัตบุรุษช่วยกันทำอาหาร ผลไม้ และน้ำดื่ม มาร่วมฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  ในโอกาสวันปัสกา ทำไข่ปัสกา 600 ฟอง น้ำเสก 500 ขวด 

- โครงการสอนคำสอนสำหรับเด็ก ระยะเวลาดำเนินการ ช่วงปิดเทอมตุลาคม และเมษายน สำหรับผู้ใหญ่ หลังมิสซาค่ำ 

- โครงการพัฒนาชีวิตจิต ฟื้นฟูจิตใจสัตบุรุษ 

- โครงการพัฒนาพิธีกรรมให้มีคุณค่า 

- โครงการด้วยรักและห่วงใยผู้สูงอายุ

- โครงการ "มารีย์สวรรค์ ฉันรัก" 

- โครงการ "รักและห่วงใยเพื่อนบ้านชาวไทย"

- โครงการเฉลิมฉลองพระวาจา 

ปี ค.ศ. 2020 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทางวัดงดพิธีบูชาขอบพระคุณตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม และเริ่มมีมิสซาวันที่ 24 พฤษภาคม ตามประกาศของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 
คุณพ่อลออ       สังขรัตน์                         เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1982 - 1983
คุณพ่อบัณฑิต   ปรีชาวุฒิ                         เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1983 - 1984
คุณพ่อบัญชา    ศรีประมงค์                      เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1984 - 1986 
คุณพ่อบัณฑิต   ปรีชาวุฒิ  (สมัยที่สอง)      เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1986 - 1991
คุณพ่อเสวียง    ศุระศรางค์                       เป็นผู้ดูแลในปี ค.ศ. 1991
คุณพ่อสุรพันธ์   ดาวพิเศษ                      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999 - 2004
คุณพ่อวิจิตร      ลิขิตธรรม                      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004 - 2006
คุณพ่อพงศ์เทพ   ประมวลพร้อม               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2006 - 2012
คุณพ่อเปโตร ธนากร เลาหบุตร                ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2012 - 2013  
คุณพ่อสุทศ ประมวลพร้อม                      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2013 - 2021
คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี                         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021 - ปัจจุบัน
 
 
ตารางมิสซา

พิธีกรรม

วัน/เดือน

เวลา

 ภาษา

หมายเหตุ

มิสซาเช้า (วันธรรมดา)

 

06.00 น.

 

 

มิสซาเย็น (วันธรรมดา) 

 

 

 

 

พิธีนพวาร

วันเสาร์

19.30 น.

ไทย

ต่อด้วยมิสซา

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

 

 

 

 

พิธีแห่แม่พระ

 

 

 

 

 

 

พิธีแห่แม่พระ

 

 

มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์)

 

09.00

ไทย

 

 
แผนที่การเดินทาง