ติดต่อหอจดหมายเหตุ

 

หอจอหมายเหตุฯ ตั้งอยู่ที่ชั้นสองของโรงพิมพ์อัสสัมชัญ กรุงเทพฯ

เลขที่ 51 ซอยโอเรียนเต็ล ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  

โทร.02-630-6991

http://www.catholichaab.com/main/

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

1. ระเบียบการเข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
      1.1 ลงชื่อในสมุดผู้เข้าเยี่ยมชม
 
      1.2 ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือสมบัติใดๆ ของหอจดหมายเหตุฯออกจากสถานที่ที่วางอยู่ด้วยตนเอง
 
      1.3 หากประสงค์จะชมดูสิ่งใดหรือต้องการคำอธิบายใดๆกรุณาขอต่อเจ้าหน้าที่หอจดหมายเหตุฯ
 
      1.4 การเข้าเยี่ยมชมนี้ไม่เสียค่าบริการใดๆ กรุณาติดต่อกับผู้รับผิดชอบล่วงหน้า
 
2. ระเบียบการใช้บริการหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
      2.1 ติดต่อกับผู้รับผิดชอบล่วงหน้า ( 2-3 วัน)     
 
      2.2 ลงชื่อและรายละเอียดของจุดประสงค์การขอใช้ในสมุดผู้ขอใช้บริการ
 
      2.3 ไม่อนุญาตให้ค้นหาหรือนำเอกสารออกจากสถานที่ด้วยตนเอง เมื่อต้องการเอกสารใด กรุณาขอต่อเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบก่อนเสมอ
 
     2.4 ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใดๆ บนเอกสาร 
 
     2.5 กรุณาจับต้องและใช้เอกสารด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ 
 
     2.6 นั่งในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
 
     2.7 ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือสิ่งใดๆ ออกจากหอจดหมายเหตุฯโดยเด็ดขาด
 
     2.8 อนุญาตให้ถ่ายเอกสารได้เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ และเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นเป็นผู้จัดการถ่ายเอกสาร 
 
3.  กรุณากรอกรายละเอียดทุกครั้ง เมื่อขอใช้บริการ ดังนี้
 
     3.1 ชื่อผู้ขอใช้บริการ
 
     3.2 หน่วยงานที่ท่านสังกัด พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
 
     3.3 ลักษณะเอกสารที่ต้องการ
 
     3.4 วัตถุประสงค์ในการขอใช้
 
     3.5 รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี    (อัตราค่าถ่ายเอกสารหน้าละ 2 บาท) 
 
4. ระยะเวลาการเปิดใช้หอจดหมายเหตุฯ
 
 เช้า   8.30 น. - 12.00 น.
 
บ่าย  13.00 น. - 15.30 น.
 
ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์
 
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทางศาสนา