s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนพฤศจิกายน


27 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 : พิธีเปิดเขื่อนสิรินธร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จทรงเปิด "เขื่อนสิรินธร" หลังจากที่เริ่มก่อสร้างในปี 2510 เขื่อนสิรินธรเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ตำบลช่องเม็ก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด 142.2 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า 90 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สามารส่งน้ำไปใช้ในระบบชลประทานในพื้นที่ 152,200 ไร่ ข้อมูลข้างต้นคือข้อมูลจากภาครัฐ หากแต่ความจริงอีกด้าน เขื่อนแห่งนี้ได้สร้างปัญหาต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดินซึ่งชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้สูญเสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย ต้องอพยพจากถิ่นฐานเดิม 6,000 คน จาก 1,270 ครอบครัว ซึ่งส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อมาชุมนุมเรียกร้องก็ถูกทางการเข้าสลายการชุมนุมเช่นเดียวกับชาวบ้านที่ปากมูล

หนังสือเก่า