s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


Photo Gallery

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ (บ้านเณรเล็ก)

 
1. ที่มาและชื่อของสามเณราลัย
บ้านเณรแห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1666 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระสังฆราช ลังแบรต์  เดอ ลา ม็อต (Mgr.Pierre Lambert de la motte) ท่านได้ให้ชื่อบ้านเณรแห่งนั้นว่า “บ้านเณรนักบุญยอแซฟ” ต่อมาในเดือนมิถุนายน ค.ศ.1765 ได้ย้ายไปอยู่ที่จันทบุรี และในเดือนธันวาคมในปีเดียวกัน จึงได้ย้ายไปตั้งที่ฮอนดัตในเวียดนาม ภายหลังในเดือนธันวาคม ค.ศ.1769 จึงย้ายไปตั้งที่วีรัมปัตนัมในอินเดีย และในที่สุดได้ปิดกิจการลงเมื่อปลายปี ค.ศ.1783 ในขณะที่บ้านเณรได้ย้ายไปตั้งอยู่นอกประเทศไทยแล้วนั้น คุณพ่อการ์โนลต์ (Mgr.Garnault) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบ้านเณร
 
ในประเทศไทยต่อไปดังนั้นในปี ค.ศ.1771 ท่านจึงได้เริ่มตั้งบ้านเณรแห่งใหม่ขึ้นที่กรุงเทพฯ เรียกว่า “บ้านเณรซางตาครู้ส” และภายหลังเมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชในปี ค.ศ.1787 แล้ว ท่านก็ได้พยายามรวบรวมเณรจากบ้านเณรที่ตะกั่วป่าและจันทบุรีเข้ากับบ้านเณรซางตาครู้ส ซึ่งเป็นทั้งบ้านเณรใหญ่และบ้านเณรเล็ก ต่อมาในปี ค.ศ.1822 บ้านเณรซางตาครู้สได้ย้ายมาตั้งในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ (อัสสัมชัญบางรักในปัจจุบัน) เรียกว่า “บ้านเณรอัสสัมชัญ” และในปี ค.ศ.1872  ก็ได้ย้ายไปตั้งที่บางช้าง เรียก “บ้านเณรพระหฤทัยแห่งพระเยซู” ซึ่งเป็นทั้งบ้านเณรใหญ่และบ้านเณรเล็กด้วย ในปี ค.ศ.1913 ได้เริ่มส่งเณรไปศึกษาปรัชญาและเทววิทยาที่ปีนัง ส่วนเณรใหญ่บางคนที่ได้ศึกษาปรัชญาและเทววิทยาไปบ้างแล้ว ก็ให้ศึกษาต่อไปจนจบที่บ้านเณรบางช้าง ดังนั้นเมื่อถึงปีค.ศ.1919 บ้านเณรบางช้างซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นทั้งบ้านเณรใหญ่และบ้านเณรเล็ก ก็มีสภาพเป็นบ้านเณรเล็กเท่านั้น นอกจากนั้นในปี ค.ศ.1927 ก็ได้เริ่มส่งเณรใหญ่ไปศึกษาต่อที่กรุงโรม ควบคู่กับการส่งไปที่ปีนังอีกด้วย 
 
และในที่สุด เมื่อปี ค.ศ. 1934  จึงได้ย้ายไปตั้งที่ศรีราชา ซึ่งขณะนั้นยังคงเป็นเขตปกครองของมิสซังกรุงเทพฯ (ต่อมาในปี ค.ศ. 1944 จึงมีการแยกมิสซังจันทบุรีออกจากมิสซังกรุงเทพฯ ดังนั้นบ้านเณรศรีราชาจึงอยู่ในเขตมิสซังจันทบุรีตั้งแต่นั้นมา) ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เณร 2 มิสซัง ได้แก่ มิสซังกรุงเทพฯ และมิสซังลาว โดยเหตุที่จำนวนเณรเพิ่มมากขึ้นทุกปี และบ้านเณรตั้งอยู่ในเขตมิสซังจันทบุรี ดังนั้น ในวันที่ 10 มีนาคม ค.ศ.1964  พระสังฆราชหลุยส์ เคลเมนต์ โชแรง(Mgr.Louis Chorin) ซึ่งเป็นพระสังฆราชแห่งมิสซังกรุงเทพฯ จึงได้มอบหมายให้ พระสังฆราช ยอแซฟ เคียมสูน นิตโย ซึ่งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยในเวลานั้น ให้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเณรแห่งใหม่ของมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้น บ้านเณรแห่งใหม่นี้ได้รับชื่อว่า “สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ” เพื่อให้เป็นชื่อเดียวกับบ้านเณรแห่งแรกของมิสซังกรุงสยามเมื่อ 300 กว่าปีก่อน ที่พระนครศรีอยุธยา

Read more...

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนมีนาคม


20 มีนาคม พ.ศ.2270 : เซอร์ ไอแซค นิวตัน นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เสียชีวิตในลอนดอน
เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton พ.ศ. 2185-2270) เสียชีวิตในลอนดอน เขาเป็นนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียงที่สุดผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ผลงานที่สำคัญได้แก่ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน (Newton’s Laws of Motion) ซึ่งทำให้เกิดวิชากลศาสตร์, การค้นพบกฏความโน้มถ่วง (Gravitation) และแคลคูลัส (Calculus) อันเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ นิวตันเป็นผู้สร้างกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงเครื่องแรก และเป็นคนแรกที่ใช้ปริซึมแยกแสงออกเป็นสีต่างๆ ในสเปกตรัม คือ พบว่าแสงสีขาวประกอบด้วยแถบสีต่างๆ ของรุ้งกินน้ำ

หนังสือเก่า