s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนเมษายน


9 เมษายน พ.ศ.2528 : พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ณ เมรุมาศ ท้องสนามหลวง สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี สวัสดิวัตน์ ประสูติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2447 เป็นพระธิดาใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี เมื่อทรงเจริญพระชันษาได้ ๒ ปี พระบิดาได้นำเข้าไปถวายตัวแด่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ตามราชประเพณีสมัยก่อน อภิเษกสมรสกับ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในปี 2468 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ 24 มิถุนายน 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประเทศอังกฤษ เมื่อรัชกาลที่ 7 ได้เสด็จสวรรคต สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ยังทรงประทับอยู่ในประเทศอังกฤษต่อไป ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 คนไทยในอังกฤษได้รวมตัวกันจัดตั้ง ขบวนการเสรีไทย พระองค์ก็ได้พระราชทานพระกรุณาช่วยเหลือกิจการของเสรีไทยในประเทศอังกฤษมาตลอด ในปี 2492 รัฐบาลได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เชิญเสด็จกลับสู่กรุงเทพฯ พร้อมกับพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2527 ณ พระตำหนักวังศุโขทัย

9 เมษายน พ.ศ.2520 : ไทยโทรทัศน์เปลี่ยนเป็นองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด เปลี่ยนฐานะเป็น องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ทั้งนี้ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2495 บริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวี ช่อง 4 (บางขุนพรหม) เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย แพร่ภาพครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 ภายหลังรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ได้ออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 เพื่อดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนของรัฐให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่น่าเชื่อถือต่อสาธารณชน อ.ส.ม.ท.จึงรับโอนกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 มาดำเนินการต่อ โดยรัฐบาลได้มอบทุนประเดิมจำนวน 10 ล้านบาท จากนั้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 อ.ส.ม.ท. ได้เปลี่ยนเป็น โมเดิร์นไนน์ ทีวี (Modern 9 TV)

หนังสือเก่า