s1 s2 s3 s4 s5

ประวัติความเป็นมาหอจดหมายเหตุ

สืบค้นเอกสารหอจดหมายเหตุ

ห้องหนังสือ


ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งศีลบรรพชาของ คุณพ่อยัง บัปติสต์ ฟูยาต์ วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1926

 
 
ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งศีลบรรพชาของ
คุณพ่อยัง บัปติสต์ ฟูยาต์
 วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1926
ที่วัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร ปทุมธานี 

องค์ที่ 266 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส (Pope Francis 2013-ปัจจุบัน)

 
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
 
(Pope Francis ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน) 

Read more...

สถิติประจำปี 2018/2561

 

 

สถิติประจำปี 2018/2561

วันนี้ในอดีต

 วันนี้ในอดีต/เดือนตุลาคม


16 ตุลาคม พ.ศ.2521 : คาโรล โยเซฟ วอยตีวา ทรงได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 265
คาโรล โยเซฟ วอยตีวา (Karol Jozef Wojtyla) บิชอพแห่งประเทศโปแลนด์ ทรงได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ที่ 265 จากสภาที่ปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปา มีพระนามว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2” (John Paul II) นับเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนในรอบ 466 ปี ขณะเข้ารับตำแหน่งนั้นท่านมีพระชนมายุ 58 พรรษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้เป็นพระสันตะปาปา ทรงดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดของคริสต์ศาสนานิกายโรมันแคธอลิค หลังจากรับตำแหน่ง ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2527 ทรงเดินทางไปเทศนาและต่อต้านสงคราม คอมมิวนิสต์ ฟาสซิสต์ เผด็จการ ทุนนิยม วัตถุนิยม การทำแท้ง และการกระทำอันผิดศีลธรรม ขณะเดียวกันพระองค์ก็ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำของศาสนาต่างๆ พระองค์ทรงสถาปนานักบุญ 446 องค์ และบุญราศีอีก 996 องค์ ท่านประชวรและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 ทรงปกครองศาสนจักรรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 26 ปี 15 วัน ซึ่งยาวนาน ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ตามประวัติศาสตร์ของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก จากนั้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่16 (Pope Benedict XVI) ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประมุขแห่งศาสนจักรองค์ต่อมา

หนังสือเก่า