บันทึกหอจดหมายเหตุของวัด

 

หลักการและเหตุผล

 

                   การบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัดนั้น มีความสำคัญ เพราะจะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการติดตามเรื่องราว ศึกษา และในการเตรียมตัวรับเหตุการณ์อื่น ๆ ที่จะตามมาอย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกเช่นนี้เรียกว่า “จดหมายเหตุ” จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพระสงฆ์เจ้าอาวาสองค์ต่อ ๆ มาที่จะมาทำหน้าที่แทนสืบต่อไป ที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาแล้วที่วัด ทั้งด้านดีและด้านลบ เหตุผลที่สำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่ การเขียนประวัติของวัดอย่างละเอียด ปัจจุบัน ประวัติของวัดจะบันทึกเรื่องราวโดยละเอียดเฉพาะเรื่องราวในอดีตที่มีการเขียนมาแล้ว แต่ในระยะหลัง ๆ เอกสารต่าง ๆ ถูกเก็บอยู่ที่วัด อีกทั้งไม่มีบันทึกจดหมายเหตุ ทำให้ประวัติของวัดต่าง ๆ มีเฉพาะชื่อของพระสงฆ์เจ้าอาวาส และปีที่ประจำอยู่ หรือหากมีรายละเอียดบ้าง ก็มาจากภาพทั่ว ๆ ไป มิได้มาจากการศึกษาเอกสารและบันทึก
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
         ห้องเอกสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสำนักเลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 

Read more...