หมวดภาษาอิตาเลียน

 
1. LETTERE  DAL VIETNAM
 
2. VIETNAM    CAMBOGIA  : NON  STIAMO  A GUARDARE   เล่ม 1
 
3. VIETNAM    CAMBOGIA  : NON  STIAMO  A GUARDARE   เล่ม 2