วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

1.

หนังสือประวัติวัด

1840-1985

2.

หนังสืออนุสรณ์สมโภช 150 ปี วัด

1840-1990

3.

หนังสือเปิด-เสกวัด (วัดหลังที่ 3)

1972

4.

หนังสือเปิด-เสกวัด (วัดหลังที่ 4)

1989

5.

หนังสือที่ระลึก พิธีบวชพระสงฆ

1980

6.

หนังสืออนุสรณ์กลุ่มเกษตร ท่าข้าม

1978

7.

หนังสือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครบรอบ 18 ปี

1971-1989

8.

ชีท ประวัติวัด

 

9.

ชีท ประวัติป่าช้า

 

10.

ชีท เพลงสมโภชนักบุญเปโตร

1988

11.

ชีท เพลงรับศีลมหาสนิท-ศีลกำลัง

2002

12.

ชีท เพลง

1999-2007