วัดพระวิสุทธิวงส์

1.

ชีท ประวัติวัด

 

2.

ชีท เพลง

 

3.

อุดมศานต์ ฉลอง 75 ปี วัด

 1985