วัดนักบุญเทเรซา (หน้าโคก)

1.

ชีท ประวัติวัด

1925

2.

สารวัด และบทเพลง

2002

3.

หนังสือพิธีเปิด-เสกวัด (หลังที่ 2  วันที่  7 ก.พ.)

1981