วัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน)

1.

หนังสือโอกาสครบ 80 ปี วัด

1916-1996

2.

หนังสือครบรอบ 200 ปีวัด                                                                    

1969

3.

หนังสือฉลองครบรอบ 50 ปีวัด                                                              

1966

4.

หนังสือประวัติวัดซางตาครู้ส

 

5.

ชีท เพลงฉลองวัด                                                                               

1997

6.

ชีท เพลงในพิธีฉลองไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์                                                 

1998

7.

ชีท ประวัติวัด

 

8.

ชีท นิทรรศการ

 

9.

ชีท ชีวิตและสายน้ำเจ้าพระยาหน้าวัด

 

10.

ชีท สถาปัตยกรรมของวัด

 

11.

ชีท ความเป็นมาของวัด

 

12.

ชีท ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-โปรตุเกส

 

13.

ชีท ประวัติคุณพ่อเลียมโม ผู้สร้างวัดหลังปัจจุบัน

 

14.

ชีท รายชื่อพระสงฆ์ที่ฝังในสุสานของวัด

 

15.

ชีท อนุสรณ์ 80 ปีวัด

 

16.

ชีท ลำดับเจ้าอาวาส-ผู้ช่วยเจ้าอาวาส