วัดนักบุญยอแซฟ (อยุธยา)

1.

ชีท ประวัติวัด

 

2.

แผ่นพับประวัติวัด

 

3.

ชีท ประวัติวัด และบทเพลง

2000-2001

4.

ชีท ประวัติวัด และบทเพลง

2003

5.

หนังสือพิธิเสกวัดและสมโภช (ปรับปรุงวัดใหม่)

2004

6.

อุดมสาร พิธิเสกวัดและสมโภช (ปรับปรุงวัดใหม่)

2004

7.

หนังสือธรรมทูตน่าพิศวง

 

8.

ประวัติพระสังฆราช

 

9.

รายชื่อมิสชันนารีชาวฝรั่งเศสที่ฝังในสุสานวัด

 

10.

เอกสารการประชุม (ปรับปรุงวัดใหม่)

2003

11.

เอกสาร ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

 

12.

อุดมศานต์  ฉลองครบ 100 ปี วัด

1983