อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

1.

สารสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (ปีที่ 1/ฉบับที่ 1 มิถุนายน)  

1900

2.

สารสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (ปีที่ 1/ฉบับที่ 2  พฤศจิกายน)  

1900

3.

สารสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (ปีที่ 3/ฉบับที่ 3-4 ก.พ.)

1991-1992

4.

ใบแต่งตั้งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

5.

สมุดบันทึก หมายเหตุของวัด

 

6.

สารสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  (เดือน พ.ย. – ธ.ค.)  

2003

7.

สารสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (เดือน ม.ค. – ธ.ค.)     

2004

8.

เพื่อนสงฆ์  

2004-2006

9.

สารสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

2005-2006

10.

กฤษฎีกา สมัชชาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ค.ศ. 2005
เรื่องการฟื้นฟูชีวิตและพันธกิจของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

2005

11.

ใบอนุโมทนาบัตร
           1.ให้แก่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ(งานบุญราศีแห่งประเทศไทย)
           2.ให้แก่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (โดยเสด็จพระราชกุศล)


1990
1991

12.

ชีท บทอ่านและบทภาวนา วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549

2006

13.

ชีท มิสซังสยามในอดีต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯในปัจจุบัน

 

14.

ชีท ประกาศกรมการศาสนาเรื่องรับรองฐานะองค์การทางศาสนา

1969

15.

ชีท หนังสือรับรองสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเป็นองค์การทางศาสนาคริสต์ 

1996

16.

ชีท คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม

 

17.

ชีท เรื่องมิสซังกะโธลิกเป็นนิติบุคคลไทย 

1943

18

ชีท คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการประกาศพระวรสาร
         -  แผนกสมาคมสภาการศึกษา       
         -  แผนกสถานศึกษา
         -  แผนกแพร่ธรรมและธรรมทูต

 

19.

ชีท คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว

 

20.

ชีท คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส

 

21.

ชีท คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ

 

22.

ชีท แผนภูมิการบริหารงานองค์การศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทลิก

 

23.

ชีท แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานของสภาพระสังฆราชฯ

 

24.

ชีท การบริหารงาน

 

25.

ชีท กิจการพระศาสนา ขององค์การศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

 

26.

ชีท บทบาทและท่าทีของพระสงฆ์ในงานอภิบาลสัตบุรุษ

 

27.

ใบขอบคุณ โอกาสถวายเงินช่วยสร้างวัดใหม่ ที่ จ. ลพบุรี 

2006

28.

สถิติประจำปี  

1990-2006

29.

โครงการ

1992,1997

30.

แผนการดำเนินงานและรายงาน/โครงการ   

1996-1997

31.

รายงานประจำปี

1994

32

หนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร41

1941

33.

บันทึกถ้อยคำ (ที่ดิน)

 

34.

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ตึกแถววัดกาลหว่าร์)

 

35.

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

 

36.

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

 

37.

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง

 

38.

เอกสารวิชาการ  เรื่องสรุปผลการพิจารณาติดตามการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

 

39.

สัมมนาพระสงฆ์ 

1988

40.

เอกสารการสัมมนาพระสงฆ์ประจำปี ครั้งที่ 24   

2005

41.

าชชื่อผู้เผยแพร่ศาสนา สังกัดสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเภทวีซ่าชั่วคราว/ถาวร

 

42.

ชีท แบบสอบถาม

2005

43.

เอกสารสมัชชาพระสงฆ์ 

2005

44.

แผนแม่บททิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

2000-2010

48.

ชีท ข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ