องค์ที่ 32 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเมลคีอาเดส (St. Miltiades ค.ศ. 311-314)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเมลคีอาเดส

(St. Miltiades  ค.ศ. 311-314)
 
พระองค์คงอาจจะเป็นคนที่มาจากทางแอฟริกาเหนือดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเอวเซบีอุส เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 311 บางคนออกนามพระองค์ว่ามิลทิอาเดส ช่วงสมัยของพระองค์นับว่าดีกว่าช่วงก่อนๆ ปัญหาทางการเมืองระหว่างจักรพรรดิและศัตรูทางการเมืองคนอื่นๆ จักรพรรดิแมกเซนซีอุสหวังจะได้รับแรงสนับสนุนจากคริสตชน จึงเริ่มให้อิสรภาพบ้าง แต่ชะตาของแมกเซนซีอุสก็ไปไม่ได้นานเมื่อพระเจ้าคอนสแตนตินได้เข้ายึดอํานาจ      โดยเริ่มจากชัยชนะที่สะพานมิลเวียน ตํานานเล่าว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินเห็นเครื่องหมายไม้กางเขนบนท้องฟ้า และได้ใช้ไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายนําทัพ แมกเซนซีอุสสิ้นพระชนม์ที่สะพานนี้เอง เมื่อจักรพรรดิคอนสแตนตินได้ชัยชนะแล้ว คริสตชนจึงเริ่มได้รับอิสรภาพในการถวายบูชาแด่พระเป็นเจ้าอย่างเปิดเผย แต่น่าเสียดายภายในพระศาสนจักรเองก็เกิดมีการผิดหลงทางคําสอนขึ้นมา คือ เกิดลัทธิโดนาตาทางเขตแอฟริกานําโดยโดนาตุส เขาสอนว่าศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น ศีลมหาสนิท และศีลสมรส ถ้าหากพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธี มีบาป หรือเป็นคนที่เคยปฏิเสธความเชื่อมาก่อน ก็ถือว่าศีลดังกล่าวเป็นโมฆะไม่ถูกต้อง พระสันตะปาปาเมลคีอาเดสได้ประณามคําสอนผิดหลงของโดนาตุสนี้ในเวลาต่อมา โดยอาศัยการประชุมสภาสงฆ์ในปี ค.ศ. 313 ที่ พระราชวังลาเตรัน ซึ่งพระนางเฟาสตามเหสีของจักรพรรดิคอนสแตนตินเป็นผู้มอบให้และพระราชวังนี้ได้กลายมาเป็นวังของพระสันตะปาปาเรื่อยมาจนถึงศตวรรษ ที่ 15 พระสันตะปาปาเมลคีอาเดสสิ้นพระชนมที่กรุงโรม ในวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 314 แม้มิได้ถูกปลงพระชนม์ แต่นักประวัติศาสตร์ก็แต่งตั้งพระองค์เป็นมรณสักขีเพราะอยู่ในช่วงของการเบียดเบียนด้วย