องค์ที่ 33 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 1 (St. Sylvester ค.ศ. 314-335)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิลเวสเตอร์ ที่ 1

(St. Sylvester I  ค.ศ. 314-335)
 
พระองค์เป็นชาวโรมบุตรของรูฟีนุส ได้รับศีลบวชและดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปาเมลคีอาเดส เมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 314 หนึ่งปีหลังประกาศกฤษฎีกาแห่งมิลาน ในสมัยของพระองค์ได้มีการสังคายนาที่สําคัญสองครั้งคือ ที่อาร์เลส (Arles) และที่นีเชอา (Nicaea) ครั้งที่ 1  ในปี ค.ศ. 325 สังคายนาทั้งสองเพื่อย้ำถึงการประณามคําสอนผิดหลงของโดนาติสและอารีอุส  มีเรื่องเล่าว่าพระองค์ได้รักษาโรคผิวหนังของจักรพรรดิคอนสแตนตินให้หายเมื่อได้ทําพิธีล้างบาปให้ ดังนั้นจักรพรรดิคอนสแตนตินจึงประทานรางวัลให้มากมายเป็นต้นที่ดิน แต่เรื่องนี้ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจน เราทราบแต่เพียงว่าในสมัยของพระองค์นั้นมีการสร้างโบสถ์ วิหารมากมาย เป็นต้นมหาวิหารนักบุญเปโตร วิหารนักบุญเปาโลวิหารคอนแตนตินา และวิหารนักบุญยอห์นลาเตรัน ซึ่งถือว่าเป็นวิหารประจําองค์พระสันตะปาปาของโรม ทางด้านการเมืองนั้น พระศาสนจักรเริ่มได้รับอํานาจมากขึ้น แต่ก็มีทั้งผลดีและผลเสียคือจักรพรรดิคอนสแตนติน ไม่ได้ให้อํานาจแก่พระสันตะปาปาโดยตรง ตรงกันข้าม พระองค์เองมักจะเข้ามาก้าวก่ายในเรื่องของพระศาสนจักรบ่อยๆ ด้วย