องค์ที่ 34 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์คุส St. Marcus ค.ศ. 336

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญมาร์คุส

(St. Marcus  ค.ศ. 336)
 
พระองค์เป็นชาวโรม บุตรของปริสคุส ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปา ต่อจากพระสันตะปาปานักบุญซิสเวสเตอร์ ที่ 1  เมื่อวันที่ 18 มกราคม ค.ศ. 336 ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ได้รับเลือกภายหลังที่จักรพรรดิคอนสแตนตินประกาศให้เสรีภาพในการนับถือศาสนา แม้นกระนั้นพระองค์ทรงเพียรพยายามและกระตือรือร้นเพื่อสร้างสันติภาพแก่พระศาสนจักร นอกจากนั้นยังทรงดําเนินตามนโยบายที่พระสันตะปาปาองค์ก่อนได้วางไว้
 
ช่วงสมัยปกครองของพระองค์นั้นเป็นเวลาที่ต้องรับอิทธิพลของจักรพรรดิคอนสแตนตินในเกือบทุกด้าน เล่าว่าพระองค์ได้สร้างวิหารสองแห่งในที่ดินที่จักรพรรดิมอบให้ และได้ตั้งกฎขึ้นมาใหม่ว่าพระสังฆราชแห่งโรมองค์ใหม่ต่อๆไป นั้นต้องได้รับการอภิเษกโดยพระสังฆราชออสตีอา (Ostia) สมัยปกครองของพระองค์สั้นเพียงแปดเดือนเท่านั้นเอง พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงโรมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม แผ่นจารึก หน้าพระศพเป็นคํากลอนสรรเสริญพระองค์ว่า ไม่ทรงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน และทรงกอปรด้วยจิตวิญญาณแห่งการภาวนา