องค์ที่ 35 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยูลีอุส ที่ 1 (St. Julius I ค.ศ. 337-352)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญยูลีอุส ที่ 1

(St. Julius I  ค.ศ. 337-352)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปานักบุญมาร์คุส เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 337 สมัยปกครองของพระองค์นั้นต้องสู้กับลัทธิอาเรียนที่สอนผิดๆ เรื่องของพระคริสตเจ้า ลัทธินี้ไม่ยอมรับความเป็นเทวของพระคริสตเจ้า พวกอาเรียนโดยการนําของยูเซบีอุสแห่งนิโคมีเดีย ไม่เห็นด้วยที่พระองค์ปกป้องและให้ที่อาศัยแก่นักบุญอาทานาซีอุส ทั้งให้กลับมาเป็นพระสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรียอีกครั้ง (ค.ศ. 338) หลังจากที่พวกเขาได้ขับไล่ออกจากตําแหน่งสังฆราชแห่งอเล็กซานเดรียแล้ว
 
ในปี ค.ศ. 340 พระองค์ได้เรียกประชุมสภาสังคายนาที่โรม เพื่อยืนยันในสิทธิ์การเป็นสังฆราชของนักบุญอาทานาซีอุส และเรียกประชุมสภาสังคายนาที่ซาร์ดิกาในปี ค.ศ. 342-343 เพื่อพยายามยุติปัญหาในสังคายนาครั้งนี้มีจักรพรรดิสองพระองค์มาเกี่ยวข้องคือ จักรพรรดิ คอนสแตน และจักรพรรดิคอนสแตนซีอุส ซึ่งทั้งสองพระองค์ก็เห็นด้วย ว่าสิ่งที่พระสันตะปาปายูลีอุส กระทํานั้นถูกต้องแล้ว และถือว่าพระสังฆราชที่ไหนๆ ก็ตาม เมื่อมีปัญหาก็ต้องมาร้องเรียนกับพระสันตะปาปาแห่งโรม สังคายนานี้ยังได้ประณามลัทธิอาเรียน (Arianism) และขัดขวางไม่ให้ความคิดนี้แพร่หลายเข้ามาในเขตจักรวรรดิโรมันตะวันตก พระสันตะปาปายูลีอุสได้สร้างวิหารหลายแห่งที่กรุงโรม และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน