องค์ที่ 36 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญลิเบริอุส St.. Liberius ค.ศ. 352-366

สมเด็จพระสันตะปาปาลิเบริอุส

(Liberius  ค.ศ. 352-366)
 
พระองค์เป็นชาวโรม ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ได้เป็นนักบุญ พระองค์เป็นสังฆานุกรแห่งโรม ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปานักบุญยูลีอุส ที่ 1 เมื่อเข้ารับตําแหน่งก็ต้องเผชิญกับปัญหาทันที จักรพรรดิคอนสแตนซีอุส ที่ 2 ซึ่งนับถือลัทธิอาเรียนนิซึมและไม่เห็นด้วยกับสังคายนานีเชอาและนักบุญอาทานาซีอุสซึ่งต่อต้านลัทธิอาเรียน จักรพรรดิ จึงบังคับให้พระองค์ประณามนักบุญอาทานาซีอุส แต่พระองค์ไม่ทรงยอมกระทําตามจึงถูกจับมาที่
 
เมืองมิลาน จักรพรรดิได้ข่มขู่จะเนรเทศแต่พระองค์มีพระดํารัสตอบว่ากฎของพระศาสนจักรสําคัญกว่า การเป็นพลเมืองของโรม พระองค์จึงถูกเนรเทศใน ปี ค.ศ. 355 ต่อมาภายหลังตามคําขอของสตรีสูงศักดิ์ในพระราชสํานัก พระองค์จึงได้รับพระราชทานอภัยโทษให้เสด็จกลับโรมได้ จะด้วยเหตุผลใดไม่ ทราบ พระองค์กลับยอมอ่อนข้อให้กับพวกเฮเรติก ที่สอนผิดๆ ในเรื่องความเชื่อ นักบุญอาทาซีอุสและนักบุญเยโรมกล่าวว่าพระองค์ถูกบังคับให้ทรงกระทํา เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาโรม 2 นั้น เหตุการณ์กลับไม่เป็นดังคาดเพราะทางโรมเกิดตั้งพระสันตะปาปาซ้อนขึ้นมา อีกองค์คือ เฟลิกซ์ ที่ 2 บุคคลทั่วไปก็ไม่ค่อยยอมรับพระองค์ด้วย ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพระองค์ทรงพยายามปฏิบัติมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกในเรื่องความเชื่อ แต่ก็ดูเหมือนว่าภาพลักษณ์เก่าๆ นั้น ทําให้ชื่อเสียงของพระองค์มัวหมองเสียแล้ว พระองค์ทรงมีผลงานอื่นๆ อีก ได้แก่การสร้างวิหารลิแบเรียนในโรม ซึ่งต่อมาใช้เป็นแบบของการสร้างวิหารพระนางมารีย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นวิหารแม่พระที่สําคัญที่สุดของโรมตราบจนถึงทุกวันนี้