องค์ที่ 38 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิริชีอุส (St. Siricius ค.ศ. 384-399) (ฉลอง 26 พฤศจิกายน)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิริชีอุส

(St. Siricus  ค.ศ. 384-399)
 
พระองค์เกิดที่กรุงโรม เป็นบุตรของติบุร์ซีอุส มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้คงแก่เรียนและฉลาดหลักแหลม ได้รับบวชเป็นสังฆานุกร โดยพระสันตะปาปาลิเบริอุส  ภายหลังได้ดํารงตําแหน่งพระสันตะปาปาต่อจากนักบุญดามาซุส  ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 384  โดยมีอูร์ซีนุสเป็นคู่แข่งคนสําคัญ บุคคลสําคัญในยุคสมัยของพระองค์ก็มีนักบุญบาซิลและนักบุญเยโรม เมื่อได้รับตําแหน่งแล้วพระองค์ก็ออกจดหมายเวียน ถึงพระสังฆราชทุกองค์ เพื่อย้ำถึงความสําคัญของพระสังฆราชแห่งโรมในฐานะผู้นําพระศาสนจักรทั้งมวล เป็นต้นจดหมายที่มีไปถึงพระสังฆราชฮีเมรีอุสแห่งตาราโกนา ใน ค.ศ. 386 เกี่ยวกับการครองชีวิตโสดของพระสงฆ์ซึ่งภายหลังได้ออกเป็นข้อกําหนดและบังคับใช้เป็นทางการตั้งแต่นั้นมาจนถึงสมัยปกครองของพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 1 (มหาสมณะ) (ค.ศ. 440-461) และนี่เป็นหลักฐานเริ่มแรกที่นําไป
 
สู่การออกกฎว่าพระสงฆ์ต้องถือพรหมจรรย์ ในเวลาต่อมาท่านยังเป็นผู้ออกกฎว่าพระสังฆราชทุกองค์ก่อนจะบวชพระสังฆราชองค์ใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากโรมก่อน พระองค์ทรงสร้างวิหารนักบุญเปาโล นอกกําแพงเมือง โดยที่เสาหินภายในมหาวิหารปัจจุบันยังพบคําจารึกรายละเอียดพิธีเสกมหาวิหารใน ค.ศ. 390
 
 พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงโรม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 399