องค์ที่ 39 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนาสตาซิอุส ที่ 1 (St. Anastasius I ค.ศ. 399-401)

สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอนาสตาซิอุส ที่ 1
 
(St. Anastasius I ค.ศ. 399-401)
 
พระองค์เกิดที่กรุงโรมเป็นบุตรของมักซีมุส ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสันตะปาปาต่อจากพระสันตะปาปานักบุญซิริซีอุส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 399 พระองค์แสดงความกล้าหาญประณามข้อเขียนของออริเจน นักเขียนชื่อดังในยุคนั้นว่าสอนสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระองค์ทรงส่งเสริมให้พระสังฆราชทางแอฟริกาต่อต้านคําสอนผิดหลงของลัทธิโดนาติส
 
พระสันตะปาปาอนาสตาซิอุส ทรงเป็นเพื่อนกับบรรดาปิตาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักร หลายองค์ ได้แก่ นักบุญออกัสติน  นักบุญเยโรม และนักบุญปอลลินุส นักบุญเยโรม สรรเสริญว่าพระองค์เป็นพระสันตะปาปาที่มีความร้อนรนและถือความยากจน มหาวิหารเครสเซนเซียนก็สร้างในสมัยปกครองของพระองค์เช่นกัน ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพยิ่ง
 
พระองค์สิ้นพระชนม์ที่กรุงโรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 401