องค์ที่ 124 สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 8 (Pope Stephen VIII ค.ศ. 928-931)

 
 
สมเด็จพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 8

 (Pope Stephen VIII ค.ศ. 928-931)
 
พระองค์เป็นชาวโรม บุตรของธิวเดมูนด์ (Theudemund) และเป็นพระคาร์ดินัลแห่งวัดนักบุญอนัสตาเซีย มีความร้อนรนในงานบริหารพระศาสนจักร ก่อนที่จะได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปา ในราวปลายเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 928 สืบตำแหน่งต่อจากพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 6 เช่นเดียวกับพระสันตะปาปาก่อนหน้าพระองค์ พระนางมาโรเซียผู้กุมอำนาจแท้จริงของโรมในเวลานั้นเองเป็นผู้จัดการทุกอย่างในการเลือกและแต่งตั้งท่านสเตเฟนให้เป็นพระสันตะปาปา
 
อาจกล่าวได้ว่าอารามนักพรตเบเนดิกตินที่คลูนี (Cluny) อารามแม่แบบของคณะนักพรต ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง มีผลงานโดดเด่น และรูปแบบการสวดภาวนาเป็นเลิศ จากการปรับระบบโครงสร้างใหม่ในสมัยปกครองของพระสันตะปาปาสเตเฟน ที่ 8 ผู้นำด้านวิญญาณ หลายท่านที่มีบทบาทสำคัญต่อการริเริ่มยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยากร (Renaissance) ในศตวรรษที่ 11 ก็ผ่านการอบรมจิตวิญญาณ ณ อารามคลูนี นอกจากนี้พระองค์ยังได้อวยพรพิเศษแก่อารามนักพรตบางแห่ง และให้สิทธิพิเศษของพระสันตะปาปาแก่บางอารามในอิตาลี และในเขตฝรั่งเศส
 
พระสันตะปาปาสเตเฟนสิ้นพระชนม์ ในเดือนกุมภาพันธุ์ ปี ค.ศ. 931 ทรงเป็นพระสันตะปาปาที่กอปรด้วยคุณความดี ซึ่งสมัยปกครองดำเนินไปด้วยความสันติ