พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
 ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ปี ค.ศ. 2004-ปัจจุบัน