วัดนักบุญลูกา (วัดอู่ทอง) และกลุ่มคริสตชนด่านช้าง

 
 
วัดนักบุญลูกา (อู่ทอง) กลุ่มคริสตชนด่านช้าง
 
ตั้งอยู่ที่ 134/1 หมู่ 2  ถนนมาลัยแมน  อำเภออูท่อง  จังหวัดสุพรรณบุรี   72160  
โทร. 0-3555-1407, 0-3555-1976 ถึง 7 , 0-3556-4289   โทรสารทุกเบอร์
 
พระอัครสังฆราช ยวง นิตโย เป็นผู้ริเริ่ม โดยซื้อที่ดินจำนวน 19 ไร่ 33 ตารางวา มีนายคิ้ม  เป็นผู้ช่วยเหลือ  ในราคาไร่ละ 6,000 บาท เมื่อราวปี ค.ศ. 1965-1966  ซื้อแล้วยังไม่ได้ทำอะไร   ในสมัยคุณพ่อวิชัย บุญเผ่า  ได้ทำการถมดินไปครั้งหนึ่งแล้ว หลังจากถมที่ได้ก็ปลูกกล้วยและปลูกต้นยูคาลิปตัสเป็นแนวเขต
 
ในปี ค.ศ. 1989  คุณพ่อพิบูลย์  วิสิฐนนทชัย  ได้เสนอให้สำรวจความต้องการของชาวอู่ทอง  คุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงศ์  ได้ส่ง คุณพ่อศุภกิจ เลิศจิตรเลขา,  ซิสเตอร์อนงค์  สุขสุถ้อย และครูจำนวนหนึ่งไปถามความคิดเห็น ของผู้ปกครองในตลาด ทราบว่า พวกเขาอยากได้โรงเรียนดีๆ สักโรงหนึ่งไปเปิดทำการสอนที่อู่ทอง เสนอไปทางศูนย์กลางแล้วเรื่องก็เงียบหายไป
 
ในปี ค.ศ. 1991  คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ  อุปสังฆราช   มีความคิดอยากให้สถานที่เพื่อการเผยแผ่พระวาจาของพระเป็นเจ้ามากขึ้น และเห็นว่าอู่ทองมีที่อยู่แล้ว สถานที่ประกอบพิธีมิสซาสำหรับชาวอู่ทองที่บ้านนายอำนวย ไม่สะดวกนัก เพราะกำลังจะขายบ้าน คุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงศ์ อยากย้าย  มาที่นาลาว ผู้บริหารประกอบด้วย อุปสังฆราช จำเนียร กิจเจริญ  คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม  ฝ่ายบริหารของมิสซัง คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ  ฝ่ายการศึกษาของมิสซัง คุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย  และคุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงศ์  เจ้าของพื้นที่เห็นพ้องต้องกันว่าควรเปิดโรงเรียนที่นาลาวนี้
 
ชื่อของโรงเรียนนั้นที่ประชุม เสนอ 3 ชื่อ คือ พระแม่มารีย์ คณะธิดาพระราชินีมาเรียนผู้นิรมล จะมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนักบุญยอแซฟ และยอแซฟอุปถัมภ์ ชื่อนักบุญของพระอัครสังฆราชยวง นิตโย  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มซื้อที่ดิน ที่สุดทางมิสซังเลือกเอาชื่อ ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง   เพื่อให้ทันปีการศึกษา ค.ศ. 1992  จึงเริ่มงานเดือนตุลาคม ค.ศ. 1991  คุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงศ์  ทำการถมดินและกำแพง  ได้ลงมือทำการถมดินประมาณเดือนพฤศจิกายน เสร็จเดือนธันวาคม ค.ศ. 1991  ลงมือทำกำแพงเดือนมกราคม ค.ศ. 1992  การสร้างอาคารเอนกประสงค์ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992  ต่อจากนั้นสร้างบ้านซิสเตอร์และบ้านคนงาน เสร็จไม่ทันเปิดเทอม พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  เสนอให้เปิดเป็นสถานที่เลี้ยงเด็กไปก่อน ปีแรกมีเด็ก 83 คน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ให้ซิสเตอร์คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมลมาดูแล คณะได้ส่ง ซิสเตอร์ลัดดา รัชนีลัดดาจิต  และซิสเตอร์อานนท์ ศรีทน มาในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1992  แต่อาคารที่พักยังไม่เสร็จ ตอนแรกไปกลับโดยพักที่ท่าม่วงก่อน วันที่ 31 พฤษภาคม  ค.ศ. 1992  ไปเช่าห้องแถวซึ่งอยู่หน้าโรงภาพยนตร์ ในราคาเดือนละ 6,000 บาท เช่าอยู่ 2 เดือน  จึงย้ายไปอยู่บ้านพักในวันที่ 1 สิงหาคม  ค.ศ. 1992
 
 
การบริหารโรงเรียน คุณพ่อวิวัฒน์  แพร่สิริ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  ซิสเตอร์ลัดดา รัชนีลัดดาจิต เป็นผู้จัดการ และครูใหญ่ซิสเตอร์อานนท์ ศรีทน  ดูแลเรื่องอาหาร ในปี ค.ศ. 1993 โรงเรียนเปิดถึง ป.4  
 
คุณพ่อ วิจิตต์  แสงหาญ  ได้รับแต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสในวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 แต่บ้านพักพระสงฆ์ยังสร้างไม่เสร็จ คุณพ่อจึงอยู่ช่วยดูแลที่วัดอัสสัมชัญแทนคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ เจ้าอาวาส ซึ่งไปต่างประเทศชั่วคราว คุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงศ์  เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล สองพี่น้อง จึงทำหน้าที่ดูแลแทนแทนไปก่อน 
 
วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1992 คุณพ่อ วิจิตต์ แสงหาญ มาประจำที่วัดนักบุญลูกา อู่ทอง บ้านพักพระสงฆ์ยังไม่เสร็จ  จึงพักที่ห้องพักครู ชั้น 4 ของอาคารเรียน วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1992 มีพิธีเสกบ้านพักพระสงฆ์ โดยคุณพ่อ  วิจิตต์ แสงหาญ เจ้าอาวาสเสกเอง  มีคุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์     เจ้าอาวาสวัดอัสสัมชัญ สภาอภิบาล  และสัตบุรุษจากวัดอัสสัมชัญมาร่วมยินดีด้วย
 
 
คุณพ่อยอห์น บอสโก วิจิตต์  แสงหาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1993-1999
 
คุณพ่อยอห์น บอสโก สุขุม  กิจสงวน ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999-2004
 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ ไพโรจน์  เกตุรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004-2007
 
คุณพ่อยอแซฟ สุรนันท์  กวยมงคล ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2007-2012
 
คุณพ่อยอแซฟ พงษ์เกษม สังวาลย์เพ็ชร   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2012-2013
 
คุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2013-2016
 
คุณพ่อไพฑูรย์ หอมจินดา ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ในปี ค.ศ. 2016- 2022
 
คุณพ่อคมสันต์ ยันเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ใน ปี ค.ศ. 2022 - ปัจจุบัน
 
ปี ค.ศ. 2013 สมัยคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิเป็นเจ้าอาวาส ได้ปรับปรุงวัด และบริเวณโดยรอบ พร้อมกับการสร้างตึกอนุบาลใหม่ของโรงเรียน
- จัดกลุ่มโซน และติดตามครอบครัวสัตบุรุษที่อยู่กระจัดกระจายโดยรอบ พร้อมจัดทำเอกสารข้อมูลของทางวัด
- อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตามกลุ่ม ผู้สูงอายุ – ครอบครัว และเยาวชน
- กลุ่มส่งเสริมศรัทธาและกลุ่มพิธีกรรม ส่งเสริมความศรัทธาและให้ความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรม
- กลุ่มวิถีชุมชนวัด ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติกลุ่มวิถีชุมชนวัด
 
วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ฉลองวัดนักบุญลูกา อู่ทอง และเปิด-เสก อาคารยอห์นปอล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง  พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน
 
ปี ค.ศ. 2015 ปรับปรุงวัด และบริเวณโดยรอบ พร้อมกับสร้างซ่อมแซมรั้วของวัดและโรงเรียน
 
- จัดกลุ่มโซนและติดตามครอบครัว สัตบุรุษที่อยู่กระจัดกระจายโดยรอบพร้อมจัดทำเอกสารข้อมูลของวัด อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชนตามกลุ่ม ผู้สูงอายุ - ครอบครัว และเยาวชน  กลุ่มส่งเสริมศรัทธาและกลุ่มพิธีกรรม ส่งเสริมความศรัทธา และให้ความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรม คำสอน 5 นาทีหลังพิธีมิสซา
 
- กลุ่มวิถีชุมชนวัด ให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ กลุ่มวิถีชุมชนวัด สอนคำสอนเด็กนักเรียนพุทธที่สนใจ ร่วมกับนักเรียนคำสอน
 
คุณพ่อยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2016-2022
 
ปี ค.ศ. 2016 ปรับปรุงบริเวณรอบวัด พร้อมกับสร้างหลังคากันแดดกันฝน บริเวณด้านหลังวัดเชื่อมกับตึก JOSEPH และตึก JOHN PAUL
 
ปี ค.ศ. 2017 ทำซุ้มบังแดดบริเวณวัด ทำการยาแนวกระเบื้องในวัดใหม่ ซ่อมแซมเก้าอี้ที่ชำรุด
 

ปี ค.ศ. 2018 ฉลองวัดประจำปี เสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน สอนคำสอนคู่แต่งงาน-ผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน อบรม ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

ปี ค.ศ. 2019 ฉลองวัดประจำปี เสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน , สอนคำสอนคู่แต่งงาน, อบรม ฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

ปี ค.ศ. 2020 อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน, ส่งเสริมความศรัทธา ให้ความรู้ในเรื่องพิธีกรรม, สอนคำสอนเด็กพุทธที่สนใจ, ฉลองวัดทุกเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน , จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่มีคนดูแล, ออกเยี่ยมสัตบุรุษตามบ้าน เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้เข้มแข็ง

คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2022 - ปัจจุบัน

ปี ค.ศ. 2022 อบรมฟื้นฟูชีวิตคริสตชน, อบรมเด็กๆ เยาวชนให้ความรู้ความเข้าใจในศาสนามากยิ่งขึ้น, สอนคำสอนเด็กพุทธที่มีความสนใจ, ฉลองวัดทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน, จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ชราภาพ, ออกเยี่ยมสัตุบุรุษตามบ้าน เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้เข้มแข็ง

 

แผนที่การเดินทาง