วัดนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (วัดบางแค)

 
 
วัดนักบุญหลุยส์มารีฯ (บางแค)
 ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่บ้านเศรษฐกิจ  ถนนอัสสัมชัญ  แขวงบางไผ่  
เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 10160  
โทร. 0-2421-2760, 0-2444-2188    FAX 0-2806-9779
 

นื่องจากหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1961 ผู้จัดสรรได้มอบที่ดินส่วนหนึ่งให้แก่คณะภราดาเซนต์คาเบรียล เพื่อสร้างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในระยะเริ่มแรกคริสตังที่ย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้มาเข้าวัดเพื่อฟังมิสซาที่โรงเรียนอัสสัมชัญแห่งนี้ โดยใช้ห้องพักของบราเดอร์เป็นวัดชั่วคราว ซึ่งมีพระสงฆ์จากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาทำมิสซาให้ทุกวัน แต่ไม่ได้พักอยู่ประจำ ในระยะแรกๆ มีสัตบุรุษมาร่วมมิสซาในวันอาทิตย์ประมาณ 10 กว่าคน ต่อมาเนื่องจาก
บริเวณนี้เป็นที่จัดสรรจึงมีคนย้ายเข้ามาอยู่กันอย่างรวดเร็ว  และเนื่องจากมีโรงเรียนคาทอลิกอยู่ถึง 2 โรงเรียน  จึงทำให้ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านอื่นๆ ที่เป็นคริสตังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนมากจะเป็นคริสตังที่ย้ายมาจากวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  ทำให้วัดชั่วคราวไม่สามารถบรรจุคนได้หมด  มีผู้มาฟังมิสซาจนเต็มวัดและบางส่วนต้องอยู่ภายนอกวัด เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปี ค.ศ. 1968 ซึ่งในเวลานั้นมีครอบครัวคริสตังกว่า 20 ครอบครัว ประมาณ 100 กว่าคน  ต้องแยกย้ายกันไปเข้าวัดที่อยู่ใกล้เคียง เช่น วัดซางตาครู้ส วัดบางสะแก   วัดบางเชือกหนัง เป็นต้น
 
โดยเหตุจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายโรงเรียน ฝ่ายพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และฝ่ายสัตบุรุษ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันที่จะสร้างวัดใหม่เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของสัตบุรุษ  การประชุมได้มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1968   โดยมีฝ่ายสงฆ์คือ คุณพ่อคมทวน มุ่งสมหมาย  ซึ่งมาทำมิสซาเป็นประจำที่วัดนี้ในเวลานั้น เป็นผู้ติดต่อกับทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อขออนุญาตสร้างวัดใหม่  และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดน้อยได้ตามหนังสืออนุญาตลงวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1969  โดยมีพระอัครสังฆราช ยวง นิตโย เป็นผู้ลงนามอนุญาต
 
ฝ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คือ บราเดอร์ปอล อารมณ์ พูลโภคผล ซึ่งในเวลานั้นเป็นอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญอาชีวะศึกษา เป็นผู้ติดต่อขออนุญาตเรื่องที่ดินที่จะสร้างวัดใหม่ และขอความร่วมมือในการสร้างวัดใหม่โดยตลอด  และได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างได้
 
 
 
ฝ่ายสัตบุรุษได้ตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวน 12 คน โดยมี นายพูน ศรีพิจารณ์ และนายยรรยง  วงษ์ยรรยง  เป็นประธานและรองประธาน เพื่อดำเนินการจัดหาทุนสร้างวัดมาสมทบกับทางโรงเรียน
 
ผลแห่งความร่วมมือของทุกฝ่ายดังกล่าวแล้วนี้  ทำให้ได้จัดงานวางศิลาฤกษ์สร้างวัดใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1969 โดยเชิญพระอัครสังฆราช ยวงนิตโย มาเป็นประธานในพิธี  นอกจากนี้กรรมการชุดเดียวกันนี้ยังได้ดำเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยตลอดจนวัดใหม่เสร็จเรียบร้อย ทำพิธีเสกและเปิดวัดใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1970  วัดนี้มีลักษณะแบบทรงไทย  เป็นโครงเหล็กหมดทั้งหลัง  ผนังเป็นอิฐก่อถือปูน หลังคามุงกระเบื้องลอน ขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 25 เมตร สูง10.50 เมตร สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นห้าแสนบาทถ้วน
 
 
จนถึงปี ค.ศ. 1991 วัดนี้มีสัตบุรุษ 150 ครอบครัวจำนวน 800 คนเศษ มีคณะกิจกรรมคาทอลิกต่างๆ ของวัดคือ คณะกรรมการสภาอภิบาล  คณะเยาวชน คณะพลมารีย์ โดยมีคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี เป็นเจ้าอาวาสซึ่งได้รับแต่งตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989  คุณพ่อได้ปรับปรุงสถานที่ของวัดเพื่อใช้เป็นสถานที่เข้าเงียบ หรือจัดสัมมนาของกิจกรรมต่างๆ  ได้ปรับปรุงห้องต่างๆ ที่มี จัดหาซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น หมอน ผ้าห่ม เสื่อ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากวัดต่างๆ ในเขต 3 ด้วยดี วัดนี้จึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นวัดที่มีสถานที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 
คุณพ่อประมวล    พุฒตาลศรี     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1986 - 1987
คุณพ่อยัง  มารี    ดังโตแนล      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1987 - 1990
คุณพ่อบุญเสริม    เนื่องพลี       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1990- 1993
คุณพ่อสมโภชน์   พูลโภคผล     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1993 - 1999
คุณพ่อบัญชา      ศรีประมงค์     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1999 - 2002
คุณพ่อประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2002 - 2004
คุณพ่อประสาร    คูรัตนสุวรรณ   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2004 - 2009
คุณพ่อคมสันท์  ยันต์เจริญ        ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2009 - 2011
คุณพ่อชุมภา     คูรัตน์             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2011 - 2012
คุณพ่อประทีป    สุทธินาวิน       ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2012 - 2018
คุณพ่อศุภศิลป์   สุขสุศิลป์        ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2018 - 2021
คุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน      ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021 - 2022
คุณพ่อทัศนุ หัตถการกุล           ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2022 - ปัจจุบัน
 
ปี ค.ศ. 2017  โครงการเข้าเงียบสัตบุรุษ ที่นักพรตหญิงคณะมหาไถ่ (โคราช) 
- โครงการแบ่งปันความสุขให้กับเด็กชาวเขาของศูนย์สงเคราะห์คาทอลิกเวียงแก่น, ขุนยวม, แม่โถ, แม่ลาน้อย
 
ปี ค.ศ. 2018 ฉลองพระคริสตสมภพ วันที่ 24 ธันวาคม (ภาษาอังกฤษ) , ฉลองแม่พระเดือนสิงหาคม
 
ปี ค.ศ. 2019  วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม  ฉลองวัด 50 ปีวัด โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
- ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานวัด และผนังภายนอก
- ปรับปรุงเครื่องเสียงใหม่
- ปรับปรุงห้องฟังแก้บาป
 
ปี ค.ศ. 2020 
- ดำเนินการจัดทำห้องน้ำคนพิการ จำนวน 1 ห้อง
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในพื้นที่วัด
 
 
เวลามิสซา
วันอาทิตย์ 6.30 น. และ 9.00 น.
วันธรรมดา 19.00 น. ,เสาร์ 18.00 น. (มีนพวาร)
 ศุกร์ต้นเดือน 8.00 น.
 
แผนที่การเดินทาง