วัดอัครเทวดาคาเบรียล

วัดอัครเทวดาคาเบรียล
 
เลขที่ 198 ซอยสุขสวัสดิ์ 1 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
โทร 0-2876-8785 e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
แผนการอภิบาลคริสตชน ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยดำริของพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ โกวิทวาณิช ให้มีวัดประจำโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา ในปี ค.ศ. 2015 จนกระทั่งการดำเนินงานมอบโรงเรียนสมรรถภาพวิทยา เป็นโรงเรียนคาทอลิกในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สำเร็จ จนได้ชื่อองค์อุปถัมภ์ “อัครทูตสวรรค์คาเบรียล” และวัดประจำโรงเรียนชื่อว่า “วัดนักบุญคาเบรียล”
 
วัดน้อยประจำโรงเรียน
ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร code of canon law บรรพ 4 มาตราที่ 1223 วัดน้อย หมายถึง สถานที่ซึ่งโดยอนุญาตของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจจัดไว้สำหรับถวายคารวกิจแด่พระเจ้า เพื่อความสะดวกของบางชุมชน หรือกลุ่มคริสตชนซึ่งมาประชุมกันที่นั้น คริสตชนอื่นสามารถเข้ามาได้ด้วย โดยอธิการผู้มีอำนาจเห็นชอบ
 
และในมาตรา 1225 ในวัดน้อยที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ทุกชนิดดำเนินไปได้ เว้นแต่พิธีกรรมซึ่งกฎหมาย หรือคำสั่งของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่นห้ามไว้หรือที่ขัดกับกฎเกณฑ์ของพิธีกรรม
 
วัดนักบุญคาเบรียล
เป็นวัดประจำโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ให้การอภิบาลพี่น้องคริสตชนโดยทั่วไป การอภิบาลการศึกษาคาทอลิก ให้บริการศีลศักดิ์สิทธิ์และพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ มีการจอดรถยนต์สะดวก มีทางลาดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
 
คุณพ่ออิทธิพล ศรีรัตนะ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2019 - ปัจจุบัน 
 
ปี ค.ศ. 2019 เริ่มต้นการอภิบาลสัตบุรุษและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานที่ประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า
- โครงการอบรมคู่แต่งงานที่เป็นคาทอลิก ต่างคนต่างถือ และต่างศาสนาที่สนใจ
- โครงการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับคนต่างศาสนาและคริสตชน
- โครงการเยี่ยมครอบครัวนักเรียนที่มีความเป็นอยู่ลำบาก
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาที่หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง
- โครงการปลูกฝังจิตตารมณ์อัครเทวดาคาเบรียลกับเยาวชนชุมชน
 
ปี ค.ศ. 2020 
- การจัดกิจกรรมสำคัญๆ ตามปีพิธีกรรมตลอดปีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกอย่างครบถ้วน ซึ่งทางคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่นับถือต่างศาสนาได้เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมตลอดปีอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเข้าใจความหมายต่างๆ ในกิจกรรมที่วัดจัดขึ้น เช่น เทศกาลคริสต์มาส ปัสกา มหาพรต การอบรมด้านศีลธรรมและความเชื่อจากพระสงฆ์มิสซังกรุงเทพฯ พิธีบูชามิสซาและงานเยี่ยมชุมชน
- เปิดอบรมและสอนคำสอนสำหรับคริสตชนและผู้ที่สนใจในวันเสาร์และวันอาทิตย์รวมทั้งภาคฤดูร้อน
- การอภิบาลผู้สูงอายุในชุมชนรุ่งอรุณที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ วัด
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมกระแสเรียกให้กับเด็กๆ และเยาวชนในชุมชนรุ่งอรุณ 
- จัดกลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวในชุมชนรุ่งอรุณ
- มีมิสซาสำหรับสัตบุรุษทุกวัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีพนักงานมาร่วมประจำ และมีคุณครูฟิลิปปินส์มาร่วมเป็นบางวัน ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมีสัตบุรุษของวัดคาเบรียลเอง และสัตบุรุษที่อื่นมาร่วมมิสซา
- การอภิบาลคริสตชนคาเบรียลเป็นต้นการส่งศีล มี 4 ครอบครัวที่ซึ่งเดิมอยู่ในการดูแลของวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก
 
ปี ค.ศ. 2021
-  ทำพิธีล้างบาปให้กับคริสตชนใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และทำพิธีสมรสคู่บ่าวสาวคาทอลิก
-  โครงการสอนคำสอนตลอดปีให้กับผู้ที่สนใจทั้งที่เป็นคาทอลิกและไม่เป็นคาทอลิก
-  โครงการสอนคำสอนภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนคาทอลิกและผู้ที่สนใจทั่วไป
-  โครงการอภิบาลเด็กยากไร้ รอบๆวัด ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
-   มีคริสตชน 4 ครอบครัวที่อยู่ในการดูแลด้านงานอภิบาลความเชื่อและส่งศีลซึ่งเดิมอยู่ในการดูแลในสังกัดวัดแม่พระเมืองลูร์ด บางสะแก
 
คุณพ่อพรศักดิ์  ชื่นจิตอภิรมย์   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ.2023 - ปัจจุบัน
 
การเดินทางและบริเวณที่ตั้ง
การเดินทางมายังโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ หรือ โรงเรียนสมรรถภาพวิทยาเดิม อยู่บ้านเลขที่ 198 หมู่ 11 ในซอยสุขสวัสดิ์ 1 มาจากวงเวียนใหญ่ ตรงลงอุโมงค์แยกมไหศวรรย์ ผ่านแยกจอมทอง เข้าซอยสุขสวัสดิ์ 1 ประมาณ 300 เมตร มีป้ายโรงเรียนวัดตั้งในอาคารเรียนหรือมาจากถนนพระราม 2 เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าทางดาวคะนอง ผ่านตลาดอินดี้ ชิดขวากลับรถก่อนถึงห้างบิ๊กซี ดาวคะนอง ผ่านแยกจอมทองอีกครั้ง แล้วเข้าซอยสุขสวัสดิ์ 1 ด้านซ้ายมือ เข้ามาประมาณ 300 เมตร 
 
รถประจำทางที่ผ่าน
 
(รถขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ) ได้แก่ 20, 21, 68, 85, 101, 147, 195