วัดพระแม่มหาการุณย์ (เมืองนนท์)

 
 
วัดพระแม่มหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์)
 
ตั้งอยู่เลขที่ 69/15  หมู่ 1  ถนนติวานนท์   ตำบลบ้านใหม่ 
  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120   โทร. 02-583-7163   FAX: 02-961-5878
 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร เจ้าอาวาสวัดเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน และเป็นผู้ปกครองคาทอลิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณชานพระนครด้านเหนือ ได้รับเงินบริจาคจากคุณยายสุด ประดิษฐจุสิน จำนวนหนึ่งล้านบาท เพื่อสร้างวัดคาทอลิกหนึ่งวัดให้เสร็จโดยเร็ว คุณพ่อจึงเริ่ม สำรวจที่ดินในเขตจังหวัดนนทบุรี และได้พบว่าในบริเวณที่ดินตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จะมีโรงเรียนคาทอลิกสร้างขึ้นในอนาคตถึง 3 โรงเรียน  คือ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  และโรงเรียนเซนต์ดอมินิค  จึงได้นำเรื่องนี้มาปรารภกับ คุณสนอมและคุณลาวัณย์ มีนานนท์ ซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกับบริเวณโรงเรียนดังกล่าว  ทั้งสองมีความเห็นตรงกับ คุณพ่อว่าบริเวณนี้ควรจะมีวัดคาทอลิกสักหนึ่งวัด  เพื่อที่คณะนักบวชที่จะบริหารงานโรงเรียน และ คริสตสนิกชนซึ้งมีภูมิลำนำทางเหนือของกรุงเทพฯ อันได้แก่  นนทบุรี ปทุมธานี ดอนเมือง รังสิต  จะได้มีโอกาสมาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างสะดวกกว่าแต่ก่อน โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมือง   คุณสนอมและคุณลาวัณย์ มีนานนท์   จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ และในโอกาสเดียวกันได้มีสัตบุรุษอีกจำนวนหนึ่ง ร่วมกันซื้อที่ดินบริจาคอีกจำนวน 3 ไร่เศษ  เพื่อการสร้างวัดจะได้สำเร็จลงไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 
ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ.2514 /ค.ศ. 1971  เวลา 16.51 น.  แผ่นศิลาฤกษ์อยู่ใต้แท่นบูชาและมีข้อความว่า  “1 ค่ำ  ปี กุน จ.ศ.1333  25 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 /ค.ศ.1971   เวลา  16.51-17.01  น.  โบสถ์แม่พระนี้  นางสุด ประดิษฐ์จุสิน  บริจาคเงินหนึ่งล้านบาท   นายสนอมและนางลาวัณย์ มีนานนท์  บริจาคที่ดินหกไร่สร้างถวายเป็นศาสนบูชา วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2514/ค.ศ.1971   ขอโบสถ์แม่พระนี้จงเป็นที่พึ่งและสักการะแก่สาธุชนทั่วไปชั่วกาลนานเทอญ”
 

คุณพ่อบุญเลิส ธาราฉัตร ผู้บุกเบิกวัดและคุณพ่ออูร์บานี เจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1984-1986
 
วัดได้เริ่มสร้างเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 /ค.ศ.1972  โดย นายทวีธวัช  มั่นธนาการ  (มร.ฟรังซัวมองโตเคียว)  เป็นสถาปนิก  สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 1,800,000.00  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)  นับเป็นวัดคาทอลิกที่สร้างขึ้นมาสำเร็จจากแรงศรัทธาจากสัตบุรุษหลายศาสนาด้วยกัน  ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทางราชการ เช่น นายนิพนธ์ บุญญภัทโร นายอำเภอปากเกร็ด  นอกจากนั้นยังมีผู้จิตศรัทธาร่วมบริจาคอีกหลายท่าน
 
ต่อมาได้ประกาศเชิญผู้สนใจประกวดตั้งชื่อวัดในหนังสืออุดมสาร  ตั้งรางวัลไว้  1,000.00  บาท  สำหรับผู้ที่ตั้งชื่อวัดได้เหมาะสมกับความหมายของรูปแม่พระซึ่งเดิมเรียกว่า  PIETA  และเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดนี้  ปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งรายชื่อมาร่วมประกวดประมาณ  300  ชื่อ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรให้วัดนี้มีชื่อว่า  “วัดพระแม่มหาการุณย์” 
 

พิธีวางศิลาฤกษ์
 
พิธีทางพุทธศาสนา คุณวิจิตร แจ่มใส ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีมาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดวัดพระแม่มหาการุณย์  เมื่อวันเสาร์ที่ 16  กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1974  เวลา 15.30  น.  ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ  บนแผ่นศิลาจารึก  ซึ่งได้ประดิษฐานไว้ภายในวัด  ทรงปลูกต้นพิกุลและต้นสารภีหน้าวัดด้วย
 
 
นับแต่เริ่มเปิดวัดพระแม่มหาการุณย์  ทางวัดได้ประสบอุทกภัยเป็นเวลา  3  ครั้งด้วยกัน  จึงต้องปิดวัดครั้งละประมาณ  1  เดือน  ขณะที่น้ำท่วม  ค.ศ.1985 ทางราชการได้สร้างประตูน้ำปิดกั้นคลองบ้านใหม่  ทำให้น้ำไม่ท่วมวัด  แต่สภาพของพื้นวัดได้ชำรุดมากจึงจำเป็นต้องบูรณะซ่อมแซมใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ.1989  ใช้เวลาในการซ่อมแซม  8  เดือน  สิ้นเงิน  1,700,000.00  บาท  เป็นเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมด
 
พิธีเสกพระแท่นใหม่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 
 
ต่อมาได้สร้างศาลามีนานนท์และสนามหญ้าหน้าวัดโดยคุณลาวัณย์  มีนานนท์  เป็นผู้บริจาคสร้างให้วัด  ส่วนศาลาสันติสุขและรั้วรอบวัดรวมทั้งวัดน้อยข้างสนามเทนนิส  ได้รับเงินบริจาคจากสัตบุรุษและมิสซังฯ 
 
 
 
คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ บุญเลิศ ธาราฉัตร  ได้มาทำมิสซาที่วัดนี้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ จนถึงปี ค.ศ. 1980  ต่อมาได้มีพระสงฆ์จากวัดสามเสนมาดูแลวัดนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980-1986   
 
คุณพ่อ บอสโก สมสุข  แดงเดช   ได้มาดูแลทุกวันอาทิตย์ ในปี ค.ศ. 1980-1983 
 
คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน  มุ่งสมหมาย ได้มาดูแลทุกวันอาทิตย์ ในปี ค.ศ. 1983-1986  
 
คุณพ่อ เปโตร  อูร์บานี   ได้มาดูแลทุกวันอาทิตย์ ในปี ค.ศ. 1984-1986
 
คุณพ่อ ราฟาแอล มาแนนติ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2006-2016
 
คุณพ่อดาเนียล มาซซ่า  ได้รับแต่งแต่งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2016-2020
 
ตั้งแต่ปัสกา ปี ค.ศ. 2012 เริ่มถวายมิสซาเป็นภาษาอังกฤษที่วัดเพิ่มอีก 1 มิสซา เนื่องจากมีกลุ่มคริสตชนอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านมิชาดาธานีที่ปากเกร็ด
 
ปี ค.ศ. 2013 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2012 เริ่มถวายมิสซาภาษาเวียดนามช่วงเวลา 13.00 น. ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยมีคุณพ่อชาวเวียดนามมาทำมิสซากับกลุ่มคาทอลิกที่มาทำงานในละแวกวัดและมีสัตบุรุษมาร่วมประมาณ 100 คน
 
ปี ค.ศ. 2014 จัดฉลอง 40 ปีวัดพระแม่มหาการุณย์ มีการปรับปรุงบริเวณด้านหน้าวัดโดยรอบและในปีนี้เองจัดการฉลอง 2 วันด้วยกัน คือ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ มีพิธีโปรดศีลกำลังโดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งครบรอบ 40 ปี โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธี
 
ปี ค.ศ. 2015 ฉลองวัดประจำปีและมีพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทโดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช เป็นประธานในพิธี และช่วงบ่ายมีวจนพิธีกรรมอวยพรผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้านเทวา
 
พิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทกลุ่มคำสอนเด็กต่างชาติในวันสมโภชพระจิตเจ้า
 
จัดให้มีโครงการค่ายคำสอนประจำภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมสำหรับเด็กๆ และเยาวชนใช้เวลาในการเข้าค่าย 5 วันต่อครั้ง  เข้าเงียบประจำปีของวัดปีละ 2 ครั้ง  ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด
 
ได้มีบราเดอร์คณะเบธาราม คณะฟรังซิสกัน และคณะกาปูชิน มาช่วยงานอภิบาลวัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์
 

ปี ค.ศ. 2018 ฉลองวัด มีพิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรก โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานในพิธี และช่วงเวลา 14.00 น. มีพิธีร่วมทำบุญ 3 ศาสนา อวยพรให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

ปี ค.ศ. 2019 ฉลองวัด โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และช่วงเวลา 15.00 น. มีงาน 3 ศาสนา เป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส อวยพรให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ

เดือนพฤษภาคม พิธีโปรดศีลกำลังและศีลมหาสนิทครั้งแรกกับกลุ่มคำสอนชาวต่างชาติ

โครงการค่ายคำสอนประจำภาคฤดูร้อนเดือนตุลาคม

โครงการเข้าเงียบประจำปีของวัด

ตรีวารเตรียมจิตใจก่อนฉลองวัด

คุณพ่อเกลาดีโอ โกร์ตี ได้รับแต่งแต่งเป็นเจ้าอาวาส ปี ค.ศ. 2020-ปัจจุบัน

 
 
 แผนที่การเดินทาง