วัดอัครเทวดามีคาแอล (วัดสะพานใหม่)

 
ตั้งอยู่เลขที่ 343/59   หมู่ 7 ซ. พหลโยธิน  69/4 ถ. แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220  
โทร. 0-2521-1408 , 02-972-4989  ถึง 90  FAX: 0-2972-4991
    
ประมาณปี ค.ศ.1961 พระสังฆราช หลุยส์ โชแรง พระสังฆราชของมิสซังกรุงเทพฯ ได้มอบให้คุณพ่อมาร์แซล เปแรย์ ซึ่งประจำอยู่ที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ ตลาดน้อย มาดูแลคริสตชนในเขตอื่นๆ  รวมทั้งเขตตลาด สะพานใหม่  คุณพ่อได้เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์มาที่ตลาดสะพานใหม่  ซึ่งในสมัยนั้น เป็นตลาดสดเล็กๆ มีบ้านเรือนและร้านค้าเป็นเรือนไม้สองชั้น ในการมาครั้งหนึ่งคุณพ่อได้พบกับคุณป้ามาการิตา ลออ เรืองไหรัญ/วงศ์ภักดี โดยบังเอิญ ภายหลังได้นำไปพบ  คุณเซ่ง ซึ่งเป็นสัตบุรุษวัดลำไทรที่มาค้าขายที่ตลาดสะพานใหม่ ต่อมาทั้งสองท่านได้ช่วยคุณพ่อเปแรย์ รวบรวมคริสตชนในบริเวณใกล้เคียง โดยนายเซ่งยินดีให้คุณพ่อ ใช้สถานที่บนชั้นสองของบ้านของตนเป็นที่ถวายบูชามิสซาขอบพระคุณ ได้เริ่มถวายมิสซาบูชาขอบพระคุณครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่สองหลังปัสกาของปีนั้นเอง  ต่อมาก็มีมิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 มีคริสตชน มาร่วมประมาณ 20 ท่าน จาก 5-6 ครอบครัว แต่ละครอบครัวมีบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลกันมากเป็นครอบครัวที่ย้ายจากที่ต่างๆ เช่น จากวัดคอนเซ็ปชั่น สามเสน จากสุพรรณบุรี นครสวรรค์ ลพบุรี และลำไทร เป็นต้น  อาชีพของสัตบุรุษมีหลายอาชีพด้วยกัน เช่น  ค้าขาย รับจ้าง  รับราชการในกองทัพอากาศ จับปลา เป็นต้น
 
คุณพ่อได้ถวายมิสซาอยู่ที่บ้าน คุณเซ่ง เป็นเวลาปีกว่า ในขณะนั้นก็ได้สำรวจคริสตชนซึ่งรวมแล้วประมาณ 200 คน อีกทั้งคริสตชนที่มาร่วมพิธีกรรมก็มีมากขึ้น สถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมจึงคับแคบ
 
 
ในปี ค.ศ.1962 จึงตกลงกันย้ายมาที่ร้านไชยันต์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งคุณเปาโล ไชยันต์ เหลืองสร้อยทอง เป็นเจ้าของโดยได้สละห้องชั้น 2 ของร้านใ ห้เป็นที่ชุมนุมของคริสตชน และทำกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา เช่น ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ มีกลุ่มพลมารีมาช่วยสอ นคำสอน ซึ่งก็ต้องอาศัยสถานที่ของโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา ซึ่งอยู่ด้านหลังร้านไชยันต์ฮาร์ดแวร์ เจ้าของซึ่งเป็นพี่น้องชาวพุทธแต่ก็ให้ใช้สถานที่ด้วยความยินดีและเต็มใจ ในช่วงนั้นมีผู้มาร่วมพิธีกรรมและกิจกรรมประมาณ 50-60 ท่าน
 
 
ในปี ค.ศ. 1972-1973 ได้มีการสร้างตึกแถวหลังปัจจุบัน พระอัครสังฆราช ยวง นิตโย ผู้ดำรงตำแหน่ง  ได้ตัดสินใจซื้อตึกแถว 2 คูหา 4 ชั้น แล้วจัดให้ชั้น 2   เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ในโอกาสต่อมา  พระอัครสังฆราช ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้กรุณาตั้งชื่อให้ว่า  “วัดอัครเทวดามีคาแอล”  ตามชื่อศาสนนามของท่าน คุณพ่อแปร์เรย์ เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  ต่อมาปลายปี ค.ศ. 1974   คุณพ่อลังฟังต์ ได้ รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสเป็นองค์ที่สองในช่วงต้นๆ นั้นคุณพ่อแปร์เรย์ยังคงมาถวายมิสซาในวันอาทิตย์อยู่ เมื่อคุณพ่อลังฟังต์ ได้เข้าประจำที่วัด งานนอกของคุณพ่อคือการสอนภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  คุณพ่อจึงยุ่งกับภารกิจอันนี้ไม่ใช่น้อย ในสมัยนี้เองที่ สภาวัดเริ่มก่อตัวขึ้นควบคู่ไปกับกลุ่มเยาวชน
 
เตรียมต้อนรับวัดใหม่
 
ปี ค.ศ. 1983-1984 คุณพ่อลออ สังขรัตน์  และคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์ ได้รับหน้าที่ดูแลวัดต่อจากคุณพ่อ ลังฟังต์ แต่คุณพ่อทั้งสองมิได้ มาประจำที่วัด มาถวายมิสซาเฉพาะในวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ รวมทั้งสอนคำสอนบ้างในวันอาทิตย์
 
พิธีวางศิลาฤกษ์ 1
 
ในปี ค.ศ.  1984 คุณพ่อปีแอร์ เชอวรูเรท์,  O.M.I. อธิการคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลในประเทศไทยในเวลานั้น ได้ขอรับวัดอัครเทวดา มีคาแอลไว้ในการดูแลของคณะฯ จากพระคาร์ัดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เนื่องจากทางคณะฯ เห็นว่าเป็นเวลาเหมาะสมแล้วที่จะออกจากวัดแ ม่พระฟาติมา ดินแดง เพื่อเริ่มงานการอบรมของคณะฯ โดยขอให้ดูแลวัดหนึ่งเพื่อเป็นฐานสำหรับอนาคตพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้อนุญาตให้คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมลมาดูแลพี่น้องสัตบุรุษที่วัดอัครเทวดามีคาแอลสะพานใหม่ (วัดห้องแถวในสมัยนั้น) เพื่อรวบรวมคริสตชนที่กระจายอยู่บริเวณสะพานใหม่ และตั้งกลุ่มคริสตชนตามจิตตารมณ์ของคณะฯ
 
พิธีวางศิลาฤกษ์ 2
 
คุณพ่อปีแอร์   เชอวรูเรท์, O.M.I.  อธิการโดยความเห็นชอบของ พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู   จึงได้แต่งตั้งให้  คุณพ่อคริสเตียน  ยีลส์, O.M.I. ผู้ดูแล และคุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม ,O.M.I. เป็นผู้ช่วย  (ขณะนั้นสถานภาพของกลุ่มคริสตชนสะพานใหม่ยังไม่ถือว่ามีสถานภาพเป็นวัด)  ตั้งแต่นั้นมางานอภิบาลคริสตชนจึงได้เริ่มเจริญขึ้นในวัดแห่งนี้   กล่าวคือ มีคุณพ่อประจำวัด มีสภาอภิบาล มีกลุ่มเยาวชน มีคำสอน มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นประจำทุกวัน มีการจัดฉลองวัด สมโภชพระคริสตสมภพ และสมโภชปัสกาและในปีนี้เองที่ได้จัดฉลอง วัดเป็นครั้งแรกโดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน  พี่น้องสัตบุรุษที่กระจายอยู่ในเขตบางเขน สะพานใหม่ก็ค่อยๆ รู้จักวัด และเพิ่มจำนวนขึ้นตามลำดับ
 
ในปี ค.ศ. 1986 เมื่อคุณพ่อคริสเตียน จิลล์ ย้ายไปประจำที่ศูนย์ของคณะที่รังสิต และช่วยงานอภิบาลที่วัดสะพานใหม่และวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเป็นองค์ต่อมา
 
  
ในช่วงนั้นกรรมการสภาอภิบาลวัดได้มีบทบาทอย่างมากในการช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาสและนำพี่น้องคริสตชนในกิจกรรมและกิจศรัทธาของวัด มีการประชุมสภาอภิบาลเป็นประจำทุกเดือน กลุ่มเยาวชนเข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ มีการทำนพวารพระมารดานิจจานุเคราะห์ทุกวันพุธ เดินรูป 14 ภาค อวยพรศีลมหาสนิท สอนคำสอนเด็กและผู้ใหญ่ มีการเยี่ยมสัตบุรุษและอัญเชิญพระรูปแม่พระและภาวนาตามบ้านในเดือนแม่พระ กิจการส่วนมากเป็นการสานต่องานที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นยิ่งขั้น 
 
สัตบุรุษได้พิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจนรู้สึกว่าสถานที่ที่ที่มีอยู่คับแคบลง ไม่สามารถประกอบพิธีอย่างสง่า สมพระเกียรติหรือทำกิจกรรมอย่างสะดวกสบายได้
 
ในสมัยของคุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม, O.M.I. นี้เองที่กลุ่มคริสตชนได้รับสถานภาพเป็นอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ มีเจ้าอาวาสประจำที่วัด
 
ประมาณกลางปี 1987  พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  ได้ซื้อที่ดินของหมู่บ้านคนไทยประมาณ 5 ไร่เศษ    เพื่อสร้างวัดหลังใหม่  ซึ่ง ขณะนั้นเป็นที่รกร้างอยู่ คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม, O.M.I. พร้อมกับสภาอภิบาลและพี่น้องคริสตชนบางท่านได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่จน กระทั่งในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 1992 ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย พระคาร์ดินัล ไม้เกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู   เพื่อสร้างวัดอัครเทวดามีคาแอล หลังปัจจุบันนี้
 
ประมวลภาพกิจกรรมกลุ่มของวัด
คริสตมาส
 
 
การฉลองวัด
 
 
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
 
เสาร์ศักดิ์สิทธิ์
 
สวดตามบ้าน
 
ซ้อมเพลง
 
หลังจากนั้น คุณพ่อปรีชา  ธรรมนิยม, O.M.I.  คุณพ่อเจ้าอาวาส ได้ย้ายจากวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่  เพื่อไปเตรียมตัวไปอบรมที่ประเทศฝรั่งเศส
 
ปี ค.ศ.1993 คุณพ่อเปาโล มิเชลี, O.M.I. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งในปีแรกของคุณพ่อยังคงให้ห้องแถวเป็นวัดอยู่ จนกระทั่งในวัน ที่ 25 ธันวาคม 1993  คริสตชนวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่  ก็ได้ร่วมกันฉลองคริสต์มาสที่วัดสะพานใหม่เป็นครั้งแรก   ต่อจากนั้น คุณพ่อก็ได้ย้ายมาอยู่วัดใหม่ ส่วนวัดห้องแถวนั้น ทางอัครสังฆมณฑลฯ ได้จัดให้เป็นที่ทำการของบ้านอื้ออารี  จนมาถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 1994 ได้มีการเฉลิมฉลองเสกวัดใหม่ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย  กิจบุญชู  เป็นประธานจากนั้นงานอภิบาลและกิจการของวัดก็ได้เจริญขึ้นตามลำดับ ภายใต้การดูแลของสมาชิกคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
 
ปัจจุบันสัตบุรุษของวัดมีประมาณ 400 ครอบครัว  มีสัตบุรุษมาร่วมพิธีกรรมในวันอาทิตย์รวมประมาณ 500-650 คน  มีพิธีมิสซาขอบพระคุณวันอาทิตย์ 2 รอบ และมิสซาบูชาขอบพระคุณในวันธรรมดาทุกวัน 
 
มีกิจการคำสอนสำหรับเด็กและเยาวชนในวันเสาร์ และในภาคฤดูร้อน  คำสอนผู้ใหญ่และผู้ที่สนใจในวันอาทิตย์ เวลา 16.30 – 18.00 น.
 
ปี ค.ศ. 2012 มีการแต่งตั้งสภาอภิบาล สมัยที่ 8 ประจำปี 2012-2015
 
ปี ค.ศ. 2014  ฉลองวัดครบรอบ 20 ปี การเสกวัด 
 
ได้รับอนุมัติให้สร้างศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ โดยใช้งบประมาณจากทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทำการก่อสร้างโดย บ.สันติพิทักษ์ ขณะนี้รอทางราชการอนุมัติแบบ
 
วันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ได้มีการจัดงานฉลอง 25 และ 50 ปี ชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อ จากคณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล จำนวน 3 ท่าน 
 
ยังรอการอนุมัติการก่อสร้าง ศาลาเอนกประสงค์ จากทางกรุงเทพมหานคร
 
ปี ค.ศ. 2016 ได้รับการอนุมัติการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ จากทางกรุงเทพมหานคร 
 
ได้รับการอนุมัติการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในวัด จากทางอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แต่ยังไม่ได้รับการติดตั้ง
 
ปี ค.ศ. 2017  การก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ดำเนินไปคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 พร้อมกับมีการปรับลานจอดรถ ให้เป็นแบบพื้นปูนทั้งหมด
 
ปี ค.ศ. 2018 วันเสาร์ที่ 29 กันยายน  พิธีเปิดศาลาเอนกประสงค์ “อาคาร คุณพ่อมาร์แชล แปเรย์” โดยพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในโอกาสฉลองวัดประจำปี 2018
 
 
ค่ายคำสอน
 
 

พิธีกรรม

วัน/เดือน

เวลา

ภาษา

หมายเหตุ

มิสซาเช้า (วันธรรมดา)

พฤหัสบดี

06.30 น.

อังกฤษ

 

มิสซาเย็น (วันธรรมดา)

จันทร์-เสาร์

19.00 น.

ไทย

วันอังคาร ภาษาอังกฤษ

พิธีนพวาร (วันธรรมดา)

พุธ

19.00 น.

ไทย

 

มิสซาศุกร์ต้นเดือน

ศุกร์

19.00 น.

ไทย

 ก่อนมิสซาเดินรูป 14 ภาค

พิธีแห่แม่พระ

ทุกวันเสาร์ต้นเดือน

19.00 น.

ไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

มิสซาวันอาทิตย์

 

 

มิสซาที่ 1 (วันอาทิตย์)

 

07.30 น.

ไทย

 

มิสซาที่ 2 (วันอาทิตย์)

 

10.00 น.

ไทย

 

มิสซาที่ 3 (วันอาทิตย์)

 

18.00 น.

ไทย

 

 
รายชื่อคุณพ่อที่ดูแลและเจ้าอาวาส วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
1. คุณพ่อ มาร์แชล  เปแรย์                     ได้รับหน้าที่ดูแลวัด ปี ค.ศ. 1961
2. คุณพ่อ ลังฟังค์                                 ได้รับหน้าที่ดูแลวัด ปี ค.ศ. 1972-1973
3. คุณพ่อลออ สังขรัตน์                          ได้รับหน้าที่ดูแลวัด ปี ค.ศ. 1983
4. คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์                    ได้รับหน้าที่ดูแลวัด ปี ค.ศ. 1984
5. คุณพ่อคริสเตียน จีล                          ได้รับหน้าที่ดูแลวัด ปี ค.ศ.1984-1985
     คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม O.M.I.            ได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วย
6.  คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม O.M.I.             ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใน ปี ค.ศ. 1986 -1993 
    (ในปี ค.ศ. 1986  วัดได้รับสถานภาพเป็นวัดมีคุณพ่อเจ้าอาวาสประจำที่วัด)
7. คุณพ่อเปาโล   มีเชลี O.M.I.               ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 1993 – 1998 
   คุณพ่อแฟรงคลินมีราซอล, คุณพ่อเคลาดิโอ เบร์ตุซอ ช่วยงานอภิบาล
8. คุณพ่อประสงค์   วงศ์วิบูลย์สิน              ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี   ค.ศ. 1998 - 2002 
9. คุณพ่อเคลาดิโอ  เบร์ตุซอ O.M.I.         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2002 - 2005
10. คุณพ่อทศพร   นารินรักษ์O.M.I.         ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2005 - 2011
11. คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร, O.M.I.     ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ. 2011- 2017
13. คุณพ่อโดโรเทโอ บี.เรเยส, O.M.I. ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ.2017-2020
14. คุณพ่อพนศรี ทองคำ O.M.I. ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี  ค.ศ.2020-ปัจจุบัน
 
แผนที่การเดินทาง