องค์ที่ 48 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2 (St. Felix II ค.ศ. 483-492)

องค์ที่ 48 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญเฟลิกซ์ ที่ 2  (St. Felix II ค.ศ. 483-492) (ฉลอง 1 มีนาคม)