Display # 
Title Author Hits
ประมวลภาพความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 121
แผนที่ วาด-เขียน โดยชาวโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 141
เส้นทางการเดินเรือ, เรือ และเมืองท่าในที่ต่างๆ ของโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 163
ความสัมพันธ์ของพระมหากษัตริย์ไทยกับชาวโปรตุเกสในอดีต-ปัจจุบัน Written by หอจดหมายเหตุ 143
การเข้ามาของพวกโปรตุเกส กับศาสนาคริสต์ Written by หอจดหมายเหตุ 242
ประวัติศาสตร์ของชุมชนคาทอลิกชาวโปรตุเกสในประเทศไทย Written by หอจดหมายเหตุ 139
ความสำคัญของพระราชสาส์น สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไปถึงอุปราชโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 167
ชาวโปรตุเกสในกรุงศรีอยุธยา มีทั้งทหารรับจ้าง จารชน และโจรสลัด Written by หอจดหมายเหตุ 183
ค่ายและคน ชุมชนโปรตุเกสในอยุธยา Written by หอจดหมายเหตุ 200
อยุธยาคดี จากเอกสารโปรตุเกส Written by หอจดหมายเหตุ 190

Page 1 of 3