พระสงฆ์ไทยเข้าเงียบ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ วันที่ 10-15 มกราคม ค.ศ. 1950

 
 
จากหนังสือสารสาสน์ เดือนมีนาคม ค.ศ. 1950