คณะสงฆ์มิสซัง จันทบุรี สมัยพระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี

 

 

แถวบนแรก ซ้าย คุณพ่อชิ่น  ไชยเจริญ, คุณพ่ออาทร  พัฒนภิรมย์,  คุณพ่อบุญเนือง  วรศิลป์, คุณพ่อสร้อย   เจริญนารถ,  
คุณพ่อบรรจง  อารีพรรค (สังฆราช) , คุณพ่อพเยาว์  มณีทรัพย์ (สังฆราช), คุณพ่อเมธี  วรรณชัยวงศ์, 
คุณพ่อเทียนชัย  สมานจิต (สังฆราช) , คุณพ่อสง่า  จันทรสมศักดิ์
แถวที่ 2 ซ้าย คุณพ่อบุญชู  ระงับพิษ, คุณพ่อเศียร  โชติพงศ์,  คุณพ่อพิจิตร  กฤษณา, คุณพ่อโบลังค์, คุณพ่อสนิท วรศิลป์,
คุณพ่อสุเทพ  นามวงศ์, คุณพ่อกิจ  วรศิลป์, คุณพ่อซาอูล  อรุณ ธรรมธาดา, คุณพ่อวินทร์  เจริญวงศ์
แถวนั่ง ซ้าย คุณพ่อมานิต  สรรเพชร , คุณพ่อเอมินทร์  รา่ช  อารีพรรค,  คุณพ่อแบร์นาร์ด  มนัส  บุญคั้นผล, 
คุณพ่อเกลแมนเต  แฉล้ม  พาณิชเกษม, คุณพ่อประพล  ธรรมพิชัย, พระสังฆราชสงวน  สุวรรณศรี, 
คุณพ่อมาิทิน, คุณพ่อวินแชลเต  วรงค์  สุขพัฒน์, คุณพ่อนอร์แบร์ต  วิทยา  สาทรกิจ,
คุณพ่อซามูแอล
สมุห์  พาณิชเกษม