โอกาสที่นานาประเทศได้เซนหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับประเทศสยาม

 
 
 
ประมวลภาพในโอกาสที่นานาประเทศ
 
 ได้เซ็นหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีกับสยาม
 
ปี ค.ศ. 1938
  
 
จากหนังสือสารสาสน์ ปี ค.ศ. 1938