คุณพ่อมิแชล โทว

 

คุณพ่อมิแชล โทว

 ปีเกิด ปีบวช  โดย สถานที่บวช  ปีที่มรณะ  หมายเหตุ 
1846 3 มิ.ย. 1871   -  8 ก.ย. 1916 วัดซางตาครู้ส