วัดอัครเทวดาราฟาแอล (ปากน้ำ)

 
ตั้งอยู่เลขที่ 555   ซอย 22   ราฟาแอล 1  ถนนท้ายบ้าน  
ต.ปากน้ำ  อ.เมือง  สมุทรปราการ 10280
โทร. 395-0319, 395-4688  FAX: 0-2701-7048
 
ในปี ค.ศ. 1850 มีคริสตังจีนบางครอบครัวมาทำมาหากินอยู่ที่ปากลัด และปากน้ำ คุณพ่อดานิแอล  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์  ได้มาเยี่ยมและประกาศพระวรสารในหมู่ชาวจีนเหล่านี้  เมื่อเห็นว่ามีผู้กลับใจพอสมควร  ท่านจึงได้สร้างวัดน้อยไม้ไผ่ที่ปากลัดก่อน  และตั้งใจที่จะเปิดกลุ่มคริสตังที่ปากน้ำต่อไป  แต่ท่านเกิดล้มป่วยต้องกลับไปรักษาตัวที่ประเทศฝรั่งเศสเสียก่อน
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1874 คุณพ่อซาลาแด็ง ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ ได้มาเยี่ยมกลุ่มคริสตชนที่ปากลัดและปากน้ำ ที่ปากน้ำนี้เองท่านได้สร้างวัดน้อยด้วยไม้ไผ่แล้วส่งคุณพ่อปลัดมาแพร่ธรรมต่อ ตั้งแต่นั้นมาวัดปากน้ำก็เป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์
 
 
เมื่อคุณพ่อแดซาลล์ เป็นเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ต่อจากคุณพ่อซาลาแด็งในปี ค.ศ. 1878  ท่านก็มาเยี่ยมกลุ่มคริสตังที่ปากลัดและปากน้ำ พร้อมทั้งได้ส่งคุณพ่อปลัดมาดูแลโดยเฉพาะคุณพ่อยวงเฮียง แซ่ลิ้ม ในต้นปี ค.ศ. 1888 คุณพ่อแดซาลล์สามารถซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดใหม่ เป็นที่ดินแปลงใหญ่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา      บนที่ดินผืนนี้ท่านได้สร้างวัดไม้แทนวัดไม่ไผ่หลังเดิม แบบคล้ายๆ กับวัดที่ท่านสร้างไว้ที่ปากลัดเมื่อปี ค.ศ. 1880
 
 
นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์เป็นไม้ด้วยเช่นกัน ท่านถวายวัดนี้แด่ "อารักขเทวดา" ทำพิธีเสกในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1888 โดยพระสังฆราช เวย์ (ท่านเวย์ได้บันทึกในรายงานประจำปีของคณะ M.E.P. โดยใช้คำว่า "วัดนักบุญราฟาแอล" ทั้งที่ทราบว่าคุณพ่อแดซาลล์ได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า "วัดอารักขเทวดา") ต่อมาปี ค.ศ. 1897 ท่านส่งคุณพ่อยวงเฮียงไปสร้างวัดในกลุ่มใหม่ที่ลำไทร  ส่วนที่ปากน้ำท่านได้ส่งคุณพ่อปลัดองค์อื่นมาดูแล  แต่ที่สำคัญคือคุณพ่อริชารด์ ซึ่งเป็นปลัดช่วยดูแลวัดปากน้ำและวัดปากลัด และได้ไปเปิดวัดใหม่ที่หัวตะเข้ ในปี ค.ศ. 1907 คุณพ่อแดซาลล์และคุณพ่อริชารด์ต้องเดินทางกลับไปประเทศฝรั่งเศสและกรุงโรม เนื่องจากพินัยกรรมของคุณพ่อแก็นตริก
 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 วัดปากน้ำไม่ได้เป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์ชั่วระยะหนึ่งมีเจ้าอาวาสปกครองคือ คุณพ่อเบเชต์ (ค.ศ. 1907-1911), คุณพ่อชันลิแอร์ (ค.ศ. 1911-1912), คุณพ่อเอมมานูแอล (ค.ศ. 1912-1913)  แล้วจึงกลับไปเป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 ถึงปี ค.ศ. 1919 โดยคุณพ่อกิยูเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ ได้ส่งปลัดมาดูแล
 
ในปี ค.ศ. 1919 วัดปากน้ำกลับเป็นอิสระอีกครั้งโดยไม่ต้องขึ้นกับวัดกาลหว่าร์  มีเจ้าอาวาสเฉพาะคือคุณพ่อดอมินิก (ค.ศ. 1919-1928) และคุณพ่อวิกตอร์ (ค.ศ. 1928-1942) วันที่ 7 สิงหาคม ค.ศ. 1937 พระสังฆราชแปร์รอสมาเยี่ยมวัดปากน้ำและได้เซ็นชื่อในบัญชีวัด และเปลี่ยนชื่อวัดจาก "อารักขเทวดา" เป็น "อัครเทวดาราฟาแอล"   ต่อจากคุณพ่อวิกตอร์ วัดปากน้ำก็ขึ้นกับวัดกาลหว่าร์ใหม่ โดยคุณพ่อโอลลิเอร์ และคุณพ่ออาแมสตอย เจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ได้ส่งปลัดมาดูแล ที่มาเป็นระยะเวลานานมี คุณพ่อศิรินทร์ (ค.ศ. 1942-1946), คุณพ่อบอนิฟาส (ค.ศ. 1946-1950) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-1955 วัดปากน้ำมีคุณพ่อเลาแรนเตเป็นเจ้าอาวาส
 
และในที่สุดเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1958  วัดปากน้ำก็พ้นจากการเป็นสาขาของวัดกาลหว่าร์โดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นสมัยที่คุณพ่อบัณฑิต ปรีชาวุฒิ เป็นเจ้าอาวาส (ค.ศ. 1958-1962) ท่านได้ขยายวัดให้กว้างกว่าเดิม พร้อมทั้งสร้างหอระฆังและได้สั่งระฆัง 3 ใบ สำหรับวัดปากน้ำและพระสังฆราชหลุยส์ โชแรงได้เสกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1961
 
ในสมัยคุณพ่อบุญไทย สิงห์เสน่ห์ (ค.ศ. 1962-1979) ท่านได้สร้างวัดใหม่คือวัดหลังปัจจุบัน เป็นตึกสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำพิธีเสกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1979 โดยพระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู  นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างบ้านพักพระสงฆ์ใหม่เป็นตึก และโรงเรียนราฟาแอล ต่อจากคุณพ่อบุญไทย  ก็มีคุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม (ค.ศ. 1979-1984) และคุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ (ค.ศ. 1984-1989) เป็นเจ้าอาวาส คุณพ่อทั้งสองนอกจากจะเน้นเรื่องความศรัทธาแล้ว ท่านยังได้รับช่วงงานตกแต่งวัดใหม่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งดำเนินงานสร้างถนนคอนกรีต  จากปากซอยเข้าถึงวัด คุณพ่ออดุลย์ คูรัตน์ เป็นเจ้าอาวาส (ค.ศ. 1989-1994) ได้จัดทำเขื่อนกั้นน้ำ และจัดบริเวณหน้าวัดให้สวยงามยิ่งขึ้น ปรับปรุงบ้านซิสเตอร์ ตระเตรียมสถานที่สำหรับโครงการใหม่ของวัด  และที่สำคัญที่สุดได้จัดสถานที่สำหรับสุสานของวัดเสียใหม่
 
คุณพ่อวิศิษฎ์  หริพงศ์               เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 1994-1998 
คุณพ่อปิยะชาติ  มะกรครรภ์        เป็นเจ้าอาวาส ในปี ค.ศ. 1998- 2002 
คุณพ่อปรีชา  รุจิพงษ์                เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2002 - 2007  
คุณพ่อไพโรจน์   หอมจินดา        เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2007 
คุณพ่อเป็นเจ้าอาวาสได้เพียง 6 วัน
หลังจากนั้นคุณพ่อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ด้วยโรคมะเร็งที่ตับ และเสียชีวิตในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
คุณพ่อสราวุธ  อมรดิษฐ์             รักษาการแทนเจ้าอาวาส  ปี ค.ศ. 2007 - 2008
คุณพ่อวิทยา   ลัดลอย              เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2008 - 2013
คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์             เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ.2013 - 2017
คุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต           เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2017 - 2021
คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร   เป็นเจ้าอาวาสในปี ค.ศ. 2021- ปัจจุบัน
 

ตารางมิสซา

วันอาทิตย์

วันธรรมดา

06.00 น., 08.30 น.,19.00 น. (มีนพวารก่อนมิสซา)

06.00 น. ,19.00 น.

 

รายชื่อเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ลำดับที่

เจ้าอาวาส

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ระยะเวลา

1.

คุณพ่อซาลาแด็ง

 

1874-1878

 

 

คุณพ่อเยิง

1874-1874

 

 

คุณพ่อกอลมเบต์

1875-1875

2.

คุณพ่อราบาร์แดล (รักษาการแทน)

 

1878-1878

3.

คุณพ่อฟ๊อก (รักษาการแทน)

 

1878-1878

4.

คุณพ่อแดซาลส์

 

1878-1907

 

 

คุณพ่อฟ็อก

1878-1882

 

 

คุณพ่อยวงเฮียง

1888-1897

 

 

คุณพ่อเบเนดิกโต

1894-1894

 

 

คุณพ่อกีโยม กิ๊น ดาครู้ส

1894-1900

 

 

คุณพ่อริชารด์

1897-1907

 

 

คุณพ่อมัทธิอัส บุญ

1900-1919

 

 

คุณพ่อดอมินิก

1902-1904

5.

คุณพ่อฟูยาต์ (รักษาการแทน)

 

1903-1906

 

 

คุณเบเชต์

1905-1907

 

 

คุณพ่อแบลามี

1907-1907

6.

คุณพ่อเบเชต์

 

1907-1911

7.

คุณพ่อชันลิแอร์

 

1911-1912

8.

คุณพ่อเอมมานูแอล

 

1912-1913

9.

คุณพ่อฟูยาต์

 

1910-1914

 

 

คุณพ่อซมแลต์

1913-1914

10.

คุณพ่อกิยู

 

1915-1937

 

 

คุณพ่อแบลามี

1914-1916

 

 

คุณพ่ออังเคร พลอย

1916-1916

 

 

คุณพ่อดานิแอล

1916-1916

 

 

คุณพ่อฮุย และคุณพ่อดานิแอล

1916-1916

 

 

คุณพ่อยวงเฮียง

1917-1919

11.

คุณพ่อดอมินิก

 

1919-1928

12.

คุณพ่อวิกเตอร์ (วิวัฒน์   ธงชัย)

 

1928-1942

13.

คุณพ่อโอลลิเอร์

 

1938-1950

 

 

คุณพ่อจีง้วน (สงวน)

1942-1942

 

 

คุณพ่อศรินทร์

1942-1946

 

 

คุณพ่อยออากิม (เทพวันท์  ประกอบกิจ)

1946-1946

 

 

คุณพ่อละออ   สังขรัตน์

1946-1946

 

 

คุณพ่อบอนิฟาส

1946-1950

14.

คุณพ่อเลาแรนเต   กิมด้วง (มณี  กฤษเจริญ)

 

1950-1955

15.

คุณพ่ออาแมสตอย

 

1951-1958

 

 

คุณพ่อเดอซูซา

1955-1957

16.

คุณพ่ออาแมสตอย

 

1957-1957

 

 

คุณพ่อราแป็ง

1957-1957

 

 

คุณพ่อมัลแซรต์

1957-1957

 

 

คุณพ่อลาบอรี

1958-1958

17.

คุณพ่อบัณฑิต     ปรีชาวุฒิ

 

1958-1962

 

 

คุณพ่อบุญมี

1959-1960

 

 

คุณพ่อบุญมี

1960-1961

18.

คุณพ่อบุญไทย     สิงห์เสน่ห์

 

1962-1979

 

 

คุณพ่อวิจิตร     ลิขิตธรรม

1972-1973

 

 

คุณพ่ออติญาณ     พงศ์หว่าน

1973-1973

 

 

คุณพ่อปิยะ     โรจนมารีวงศ์

1973-1973

 

 

คุณพ่อพิบูลย์    พิสิฐนนทชัย

1973-1979

19.

คุณพ่อวิจิตร     ลิขิตธรรม

 

1979-1984

 

 

คุณพ่อทวีศักดิ์    กิจเจริญ

1979-1981

 

 

คุณพ่อวิชัย    บุญเผ่า

1981-1982

 

 

คุณพ่อสุทัศ    ประมวลพร้อม

1982-1983

 

 

คุณพ่อธีรวัฒน์     เสนางค์นารถ

1983-1985

20.

คุณพ่อทวีศักดิ์    กิจเจริญ

 

1984-1984

 

 

คุณพ่อปรีชา    รุจิพงษ์

1985-1985

21.

คุณพ่อทวีศักดิ์    กิจเจริญ

 

1984-1989

 

 

คุณพ่อปรีชา    รุจิพงษ์

1985-1987

 

 

คุณพ่อประทีป     สุทธินาวิน

1987-1989

22.

คุณพ่ออดุล     คูรัตน์

 

1989-1994

 

 

คุณพ่อศิริพจน์     สกุลทอง

1989-1991

 

 

คุณพ่อสมชาย    อัญชลีพรสันต์

1991-1993

 

 

คุณพ่อสุนัย    สุขชัย

1993-1998

23.

คุณพ่อวิศิษฎ์    หริพงศ์

 

1994-1998

 

 

คุณพ่อบัญชา    ศรีประมงค์

1996-1999

24.

คุณพ่อปิยะชาติ     มะกรครรภ์

 

1998-2002

 

 

คุณพ่อสุรนันท์     กวยมงคล

1998- 2001

 

 

คุณพ่อเอกรัตน์     หอมประทุม

2001-2003

25.

คุณพ่อปรีชา    รุจิพงษ์

 

2002-2007

 

 

สังฆนุกร กนก     สิทธิสันต์

2003-2004

 

 

คุณพ่อเกรียงชัย    ตรีมรรคา

2004-2007

26.

คุณพ่อไพโรจน์    หอมจินดา

 

2007-2007

 

 

คุณพ่อสราวุธ     อมรดิษฐ์

2007-2008

 

 

คุณพ่อวินัย    ฤทธิบุญไชย

2008-2011

27.

คุณพ่อวิทยา    ลัดลอย

 

2008-2013

 

 

คุณพ่อวรพจน์ วิสิฐนนทชัย

2011-2013

28.

คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์

 

2013-2017

 

 

คุณพ่อชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

2013-2018

29.

คุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต

 

2017-2021

    คุณพ่อวิทยา เขียวประไพ

2018-ปัจจุบัน

30. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร  

2021-ปัจจุบัน

    คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ 2021-ปัจจุบัน

 

 
 แผนที่การเดินทาง