วัดพระบิดาเจ้า

 
80/504 ก.ม.3 ซ. 30 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ. เทพารักษ์
ต. บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
(ติดต่อที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล)
 
วัดพระบิดาเจ้า เดิมชื่อ  “วัดพระจิตเจ้า” ตามปรากฏในหนังสือบันทึกศีลล้างบาปของวัดพระจิตเจ้า โดย คุณพ่อยอแซฟวิจิตร ลิขิตธรรม เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ  สมุทรปราการ ได้โปรดศีลล้างบาป หมายเลขที่ 1 ของวัด เด็กชาย อัลฟองโซ นราธิป เหล่าสุนทร บุตรของนายฟิลิป ขจาย เหล่าสุนทร และนางเฉลิมศรี เหล่าสุนทร  มีพ่อทูนหัวชื่อนายยาโกเบ สมาน ศรีเจริญ  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1980
 
คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม ได้เล่าให้ฟังว่าเวลานั้นได้มาถวายมิสซาให้กับคณะเซอร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล ที่วัดน้อยของบ้านมาเซอร์ ต่อจาก คุณพ่อกริฟฟิท เจ้าอาวาสวัดราชินี สันติสุข (ซอย 101) ซึ่งเป็นผู้มาถวายมิสซาเมื่อเริ่มโรงเรียนใหม่ๆ ให้กับคณะเซอร์ ครู และนักเรียน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1977  เวลานั้นบันทึกศีลล้างบาปขึ้นอยู่กับวัดราชินีสันติสุขฯ บันทึกของโรงเรียนได้เขียนว่าคุณพ่อกริฟฟิท  มาถวายมิสซาประจำให้กับวัดน้อยบ้านมาเซอร์ และในวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 1979  ได้โปรดศีลล้างบาปให้แม่ลูกสามคน คือ นาง รัชนี เด็กหญิงกนกพรรณ และเด็กหญิงศุทธิรัตน์  สระโพธิกุล    หลังจากนั้นยังไปเสกบ้านของครอบครัวนี้ในหมู่บ้านทิพวัลอีกด้วย
 
คุณพ่อวิจิตร ลิขิตธรรม ได้รับทราบว่า มีครอบครัวคริสตชนหลายครอบครัวอยู่ในหมู่บ้าน ทิพวัล จึงได้ออกสำรวจ    และเชิญชวนให้มาร่วมมิสซาที่วัดน้อยของโรงเรียน และได้เริ่มถวายมิสซาแรกประจำวันอาทิตย์สำหรับสัตบุรุษในละแวกนี้เวลา 16.30 น. ซึ่งมีสัตบุรุษประมาณ 50 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 1979 และมีพระสงฆ์จากวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำสลับหมุนเวียนถวายมิสซา และอภิบาลนักเรียนคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน จนที่สุดทางสังฆมณฑลได้แต่งตั้งให้มีพระสงฆ์เจ้าอาวาส และให้เป็นวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล มีชื่อว่า “วัดพระจิตเจ้า”
 
 
 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 คุณพ่อ สุรพันธ์ ดาวพิเศษ เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว ฉะเชิงเทรา ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่เป็นผู้อภิบาล สัตบุรุษกลุ่มคริสตชนวัดพระจิตเจ้าซึ่งเป็นชื่อวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ตามข้อกำหนดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเป็นจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล  และอัสสัมชัญสมุทรปราการ
 
ปี ค.ศ. 1994 คุณพ่อ ศิริพจน์ สกุลทอง เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บางวัว มาทำหน้าที่ต่อจากคุณพ่อสุรพันธ์ ดาวพิเศษ
 
ปี ค.ศ.1996 คุณพ่อ บัญชา ศรีประมงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสพระจิตเจ้า และพักที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการ
 
เมื่อปี ค.ศ.1999 คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ  ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเจ้าอาวาสวัด   และพักประจำที่วัดพระกุมารเยซู บางนา  ได้ขออนุญาตต่อกรรมการบริหารสังฆมณฑลเปลี่ยนชื่อวัด  “พระบิดาเจ้า”   เฉลิมฉลองปีปิติมหาการุณย์ ค.ศ. 2000 เพื่อถวายแด่พระบิดาเจ้า ซึ่งในเวลานั้น ทางสังฆมณฑลยังไม่มีนามวัดถวายให้กับพระบิดาเจ้า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เห็นชอบด้วยและได้อนุมัติให้ใช้ชื่อ “วัดพระบิดาเจ้า”  และได้จัดให้มีการฉลองวัดเป็นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1999 โดยคุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ อุปสังฆราช
 
การฉลองวัดจึงจัดเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เป็นอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม  หรือ เวลาที่ใกล้เคียง ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 โดยใช้หอประชุมใหญ่ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
 
ก่อนหน้านั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล และโรงเรียนอัสสัมชัญ   สมุทรปราการ ได้เริ่มกิจการมีมาก่อนแล้ว  ซึ่งมีการบันทึกไว้ที่โรงเรียนจนถึงปัจจุบันนี้
 
รายชื่อพระสงฆ์ผู้อภิบาลวัดประจำโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล สมุทรปราการ
วัดพระจิตเจ้า (1980 – 1999) – วัดพระบิดาเจ้า (1999)
 

ปี ค.ศ.

พระสงฆ์

หน้าที่

หมายเหตุ

1979-1984

คุณพ่อวิจิตร  ลิขิตธรรม

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

เปิดบันทึกล้างบาป ปี ค.ศ. 1980

1979-1981

คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

1981-1982

คุณพ่อวิชัย บุญเผ่า

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

1982-1983

คุณพ่อสุทศ  ประมวลพร้อม

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

จัดตั้งกลุ่มคณะครู

1983-1985

คุณพ่อธีรวัฒน์  เสนางค์นารถ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

สอนคำสอนนักเรียน

1984-1989

คุณพ่อทวีศักดิ์ กิจเจริญ

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

1985-1986

คุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

1989-1994

คุณพ่อวิศิษฎ์ หริพงศ์

เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

1991-1993

คุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

 

1992-1994

คุณพ่อสุรพันธ์  ดาวพิเศษ

เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า

เจ้าอาวาสวัดบางวัว

1994-1996

คุณพ่อศิริพจน์  สกุลทอง

เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า

เจ้าอาวาสวัดบางวัว

1996-1999

คุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์

เจ้าอาวาสวัดพระจิตเจ้า

พักที่วัดปากน้ำ

1999-2001

คุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

ปี ค.ศ. 1999 เปลี่ยนชื่อวัด

2001-2004

คุณพ่อจินตศักดิ์  ยุชัยสิทธิกุล

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

2004-2005

คุณพ่อคมสันต์ ยันต์เจริญ

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

2005-2009

คุณพ่อพงษ์เกษม สังวาลย์เพชร

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

2009-2011

คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งาม

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

2011-2014

คุณพ่ออภิเดช  สุภาจักร

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

2014-2015

คุณพ่อธนันต์ธง สุขสุทิพย์

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

2016-2018

คุณพ่อพรชัย  แก้วแหวน

เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า

พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8

 2018-2023 คุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า พักที่วัดพระกุมารเยซู  กม.8
2023-ปัจจบุัน คุณพ่อธีระ กิจบำรุง เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า พักที่วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
 
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ. 1975 โดยมาแมร์หลุยส์ กิจเจริญ เจ้าคณะเซนต์ปอลเดอชาร์ต ในเวลานั้นได้รับมอบที่ดิน จำนวน 8 ไร่  2 งานพร้อมอาคารเรียน 1 หลัง กับบ้านพักนักบวชหญิง 1 หลังจากคุณวิชัย มาลีนนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเทพารักษ์ที่ดินเ จ้าของโครงการจัดสรรหมู่บ้านทิพวัลและได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน เมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 มีมาแมร์หลุยส์ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ  คณะเซอร์ชุดแรกมาประจำการ เมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1977 มี 3 ท่าน คือ เซอร์มอนิค ลิ้มวิบูลย์ เป็นอธิการ เซอร์แอนมารี รัตนสุต เป็นครูใหญ่ และ เซอร์มารีปอล พิทักษ์พูลสิน รับผิดชอบด้านอนุบาล
 
 
คุณพ่อสนัด วิจิตรวงศ์ เลขานุการพระอัครสังฆราชมีชัย กิจบุญชู และเป็นจิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ ได้มาประกอบพิธีเสกอาคารเรียนและบ้านพักมาเซอร์ ในวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1997 เมื่อเวลา 16.30 น. โรงเรียนเริ่มแรกมีเด็กอนุบาล 16 คน
 
ปัจจุบันนี้ อาคารเรียนและที่พัก ได้เปลี่ยนแปลงใหม่หมด พร้อมกับซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1 ไร่ 1 ตารางวา   มีเด็กนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย พร้อมด้วยคณะครูและคณะเซอร์หลายท่าน 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ  เดิมชื่อ อัสสัมชัญ สำโรง  ก่อตั้ง เมื่อวันที่  12 ตุลาคม ค.ศ. 1978 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา โดย คุณวิชัย มาลีนนท์ได้บริจาคมอบที่ดินดังกล่าวพร้อมเงินจำนวน 3 ล้านบาท เพื่อให้มูลนิธิเซนต์คาเบรียลสร้างโรงเรียนโดยภราดาหลุยส์ (วิริยะ) ฉันทวโรดม เจ้าคณะเซนต์คาเบรียลในเวลานั้น เป็นผู้รับมอบ ภราดาประทีป ม.โกมลมาศ  เป็นเจ้าของ - ผู้รับใบอนุญาต และภราดา บัญชา แสงหิรัญ เป็นผู้จัดการ นายปรีชา บุญญะสิทธิ์  เป็นครูใหญ่  เริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวนนักเรียน 371 คน ครู 15 คน ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6  ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 9 ไร่ (ข้อมูลจาก คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม  เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า ปี ค.ศ. 2009-2011)
 
ปี ค.ศ. 2015 สภาภิบาล มีความเห็นร่วมกัน จัดตั้งเวชบุคคลคาทอลิกของวัดขึ้น โดยกลุ่มนี้จะมีบทบาทในการให้ความรู้เฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมสุขภาพ/วัคซีน 
 
มีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนใหม่ คัดเลือกคณะกรรมการ และเริ่มดำเนินกิจกรรมของพวกเขา โดยมีบทบาทที่งในพิธีกรรมและกิจกรรมของวัด 
 
ปี ค.ศ. 2014 มีกลุ่ม BEC เกิดขึ้น จำนวนสมาชิก 15 คน ร่วมดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานเข้มแข็ง การออกเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการไปอย่างเข้มแข็ง กลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นและดำเนินไปอย่างเป็นระบบ
 
ปี ค.ศ. 2016 มีการปรับเปลี่ยนคุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวนได้เข้ามาทำหน้าที่ประจำ ที่วัดพระบิดาเจ้า
 
28 สิงหาคม ค.ศ. 2016 คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวนพระสงฆ์บวชใหม่ พระสงฆ์ลูกวัดคนแรกที่ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ มาร่วมถวายมิสซาแรก ณ วัดพระบิดาเจ้า ทิพวัล
 
มีการเปลี่ยนแปลงประธานกลุ่มอาสาฯ โคเออร์ ของวัด เนื่องจากครบวาระ ปรับเปลี่ยนจาก คุณวิชา ปิ่นคล้าย มาเป็นคุณนุสรา นพทีปกังวาล
 
โดยที่คุณวิชายังคงเป็นสมาชิกสภาอภิบาลของวัดเนื่องจากยังไม่หมดวาระ และคุณนุสรา เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มในฐานะของประธานกลุ่มอาสาโคเออร์ของวัด
 
สัตบุรุษที่มาวัดส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นพี่น้องจากถิ่นฐานอื่น ย้ายมาทำงานบ้าง จนที่สุดปักหลักอยู่แถบนี้ เป็นสัตบุรุษพื้นฐานความเชื่อค่อนข้างดี ศรัทธา สังเกตได้จากการมาวัดสม่ำเสมอ ร่วมมือกับวัดเป็นอย่างดี
 
ปี ค.ศ. 2017 โครงการร่วมภาวนาและรับประทานอาหารหมู่ผู้สูงอายุของวัด และสัตบุรุษทั่วไปประจำเดือน
 
โครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ของตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครคาทอลิกเพื่องานสงเคราะห์ของวัด และทีมสภาภิบาลของวัด
 
โครงการพาเยาวชนสัมผัสชีวิต และช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ 
 
โครงการประสานเยาวชนกับสภาภิบาลวัด เพื่องานช่วยเหลือผู้ยากไร้
 
โครงการพาเยาวชน และสภาภิบาลวัด จัดงานวันเด็กให้กับชุมชน
 
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 พิธีเสกและวางศิลาแรก วัดพระบิดาเจ้า หลังใหม่ โอกาสฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นผู้ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมเสกและวางศิลาแรก วัดพระบิดาเจ้า หลังใหม่ เริ่มต้น จาก คุณพ่อ ยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้ากล่าวรายงาน จากนั้น พระคุณเจ้าได้ประกอบวจนพิธีกรรมต่อไป ต่อมาเป็นการตอกไม้มงคลต่างๆ วางศิลาแรก และโปรยดอกไม้บนศิลาแรก โดยมีลำดับ ดังนี้ 1. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 2. นางสาวชิดชนก ภาณุทัต ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง 3. พ.ต.อ. เดโช โสสุวรรณากุล ผกก.สภ. สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 4. คุณพ่อ เปโตร สุพจน์ ฤกษ์สุจริต หัวหน้าพระสงฆ์ เขต 1 5. คุณพ่อ ยอแซฟ สุวนารถ กวยมงคล เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า 6. มาเซอร์ มารีย์ โนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง อธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล 7. ภารดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ 8. คุณ ยอแซฟ มาโนช สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดพระบิดาเจ้า 9. คุณ เชียงเฮง ผู้อาวุโส วัดพระบิดาเจ้า มีสัตบุรุษมาร่วมเป็นจำนวนมาก ที่อยู่วัดใหม่ : วัดพระบิดาเจ้า ถนนเทพารักษ์ เทวาซอย 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
 
- วัดเริ่มก่อสร้างแล้ว มาเซอร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ดูแลโรงเรียนให้ 
 
ปี ค.ศ. 2020 วัดกำลังก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จ ปี ค.ศ. 2022 ช่วงนี้เปิด - ปิด วัดเป็นระยะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ปี ค.ศ. 2021 การก่อสร้างวัดดำเนินต่อไป ทำบ้างหยุดบ้าง

 
 
  
แผนที่การเดินทาง