องค์ที่ 47 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส (St. Simplicius ค.ศ. 468-483)

องค์ที่ 47 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญซิมปลีชีอุส  (St. Simplicius ค.ศ. 468-483) (ฉลอง 10 มีนาคม)