องค์ที่ 50 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 2 (Anastasius II ค.ศ.496-498)

องค์ที่ 50 สมเด็จพระสันตะปาปานักบุญอานัสตาซีอุส ที่ 2 (Anastasius II ค.ศ.496-498)