พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

 
พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย 
Bishop Joseph Luechai Thatwisai 
ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี
ปี ค.ศ. 2009-ปัจจุบัน
 
 • เกิดวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ.1962   
 • เป็นบุตรของมีคาแอล แถว ธาตุวิสัย และ ริต้า ทรงศรี ธาตุวิสัย 
 • เป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ได้แก่
1. พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
2. นาย เยราร์ด ไพโรจน์ ธาตุวิสัย
3. ด.ต. เปโตร วิรุฬห์ (สมชาย) ธาตุวิสัย
4. นาย อัลฟอนโซ สมหมาย ธาตุวิสัย
 • เป็นสัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
 • ภูมิลำเนา อำเภอบ้า่นดุง จังหวัดอุดรธานี 
 • รับศีลล้างบาปวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1962
 • รับศีลมหาสนิทวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1971
 • รับศีลกำลัง วันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 1976 โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร
 • เข้าบ้านเณรเมื่ออายุ 15 ปี (ชั้น ม.ศ. 3) โดย คุณพ่อสุริโย ยะงาม เป็นผู้ส่งเข้า 
 • ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1990 :  
 • ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี  โดย พระสังฆราชยอด พิมพิสาร 
ประวัติการศึกษา
ค.ศ.1968-1975     ปฐมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่โรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ โพนสูง 
ค.ศ.1976-1977     มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา บ้านดุง อุดรธานี 
ค.ศ.1978-1981     มัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ.1983-1986     ปริญญาตรีสาขาปรัชญา ที่วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
ค.ศ.1987-1989     ปริญญาตรีสาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
ค.ศ.1992             เรียนภาษาเพื่อเตรียมศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม
ค.ศ.1993-1997     ปริญญาโทสาขาการตีความพระคัมภีร์ (S.S.L.) ที่ Pontificium Institutum Biblicum 
                           กรุงโรม ประเทศอิตาลี (Cum Laude)
ค.ศ.1998              ทำงานอภิบาลและเรียนภาษาอังกฤษที่วัดนักบุญฟิลิป เมืองแพเซดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย 
                           ประเทศสหรัฐอเมริกา
ค.ศ. 2000-2006     ปริญญาเอกสาขาเทววิทยาด้านพระคัมภีร์ (S.T.D.) ที่ Institut Catholique de Paris 
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Cum Laude)
 
กระแสเรียก
แรงจูงใจที่ตัดสินใจบวช 
 
“ประทับใจมิชชันารีที่มาทำงานในสังฆมณฑล  และอยากรับใช้พระศาสนจักรในฐานะพิเศษ” 
ค.ศ.1978-1981                  สามเณราลัยฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ.1982                          บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา
ค.ศ.1983-1989                  บ้านเณรใหญ่แสงธรรม รุ่นที่ 11
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร                  คุณพ่อสุริโย ยะงาม, C.Ss.R. 
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์    วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1986 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
                                            โดยพระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี 
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม      วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ.1987 ที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
                                             โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี 
ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร           วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1989 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
                                             โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี 
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์             วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ.1990 อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี
                                             โดยพระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช     วันเสาร์ที่  14 พฤศจิกายน ค.ศ.2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 
                                               ทรงแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี 
อภิเษกเป็นพระสังฆราช วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 ที่อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ อุดรธานี โดยพระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร
 
ภารกิจสงฆ์ 
 
ค.ศ.1990-1991         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านไผ่ ขอนแก่น 
                              และผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ขอนแก่น 
ค.ศ.1992-1993         เรียนภาษาที่สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม และเตรียมตัวไปศึกษาต่อต่างประเทศ  
ค.ศ.1997-1998        ทำงานอภิบาลและเรียนภาษาอังกฤษที่วัดนักบุญฟิลิป เมืองแพเซดีน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ค.ศ.1998-2000         อาจารย์วิชาพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม 
ค.ศ.2000-2006         ศึกษาต่อที่ Institut Catholique de Paris ประเทศฝรั่งเศส 
                              จบปริญญาเอก สาขาเทววิทยา ด้านพระคัมภีร์ 
ค.ศ.2007-2009         อาจารย์วิชาพระคัมภีร์ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม ผู้อำนวยการแผนกพระคัมภีร์ 
ค.ศ. 2009                เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
 
หลักในการทำงาน
 
              “ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้”
 
คติพจน์ประจำใจ (พระสงฆ์)
 
             OMNIA PRO JESU (ทุกอย่างเพื่อพระเยซูเจ้า)
 
คติพจน์
 
               A CRUCE SALUS (ความรอดพ้นมาจากกางเขน)
 
ตราประจำตำแหน่ง
                                         
         
ความหมายของตราประจำตำแหน่ง
 
ตามประเพณีของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ตราประจำตำแหน่งของพระสังฆราช
 
ประกอบด้วย
 
โล่กับสัญลักษณ์ประจำตระกูล มีความหมายเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ศาสนา ประวัติศาสตร์ และ/หรือกับนามชื่อของพระสังฆราช
 
กางเขนทองสำหรับแห่ ไม้ขวาง หมายถึงตำแหน่งของพระสังฆราช ยึดติดกับไม้ตั้งซึ่งอยู่ด้านหลังของตัวโล่
 
หมวกเขียว มีภู่ห้อยสิบสองช่อ ด้านละหกเรียงกันสามชั้น ชั้นบนหนึ่งช่อ ชั้นสองสองช่อ และชั้นสามสามช่อ
 
ม้วนหนังสือจารึกคติพจน์ เขียนด้วยสีดำอยู่ล่างสุด
 
คำบรรยายตราพระสังฆราช
 
     พื้นหลัง เป็นโล่สีทอง เจ็ดแฉก
     ส่วนบน มีดวงดาวสีฟ้าห้าแฉกห้าดวง 
     ส่วนล่าง มีลูกแกะปัสกายืนอยู่บนหนังสือพระคัมภีร์ที่เปิดอยู่โดยเท้าด้านขวาเกี่ยวธงสีขาวตรงกลางมีกางเขนสีแดงไว้
 
คติพจน์
 
  “A Cruce Salus” หมายความว่า “ความรอดพ้นมาจากกางเขน”
 
             กางเขนไม่เพียงเผยแสดงให้เห็นถึงความรัก (รม 5:8) และปรีชาญาณที่ล้ำเลิศ (1 คร 2:6-9) ของพระเจ้า รวมทั้งความสุภาพถ่ อมตนจนถึงที่สุดของพระคริสตเจ้า (ฟป 2:8) เท่านั้น แต่สำหรับผู้มีความเชื่อแล้ว กางเขนยังเผยแสดงให้เห็นถึงความรอดพ้นที่ครอบคลุ มไปถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างจากการเป็นทาสของธรรมบัญญัติ (กท 2:19-20) และบาป (รม 6:6) อีกด้วย
 
 ความหมายของตราพระสังฆราช
โล่ หมายถึงการปกป้องคุ้มครอง (สดด 3:3) ความโปรดปราน (สดด 5:12) และความซื่อสัตย์ (สดด 91:4) ของพระเจ้า รวมทั้ งความเชื่อของคริสตชน (อฟ 6:16) ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีด้วย สีทองเป็นสีแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติรุ่งโรจน์ เจ็ดแฉกหมายถึงความครบบริบูรณ์ของสัญลักษณ์ดังกล่าว
 
ดวงดาวสีฟ้า หมายถึงพระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้ทรงเป็นแบบฉบับของบรรดาคริสตชน ทั้งในเรื่องความนบนอบต่อพระประ สงค์และการดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้า (ลก 1:38) ยิ่งกว่านั้น ดวงดาวห้าดวงยังเป็นสัญลักษณ์แทนห้าจังหวัดซึ่งอยู่ในเขตสังฆมณฑลอุดรธานี กล่าวคือ อุดรธานี ขอนแก่น เลย หนองคาย และหนองบัวลำภูอีกด้วย
 
ลูกแกะปัสกาที่ยืนอยู่ หมายถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพแล้ว พระองค์ทรงเป็นเสมือนลูกแกะที่ถูกฆ่าถวา ยเป็นเครื่องบูชา (วว 5:6) เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากบาปอาศัยพระโลหิตที่ไหลหลั่งบนกางเขนของพระองค์ (วว 7:14) ยิ่งกว่านั้น ลูกแกะปัสกายังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงศีลมหาสนิท อันเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชนอีกด้วย
 
ธงสีขาว หมายถึงชัยชนะ ด้ามธงที่เป็นกางเขนสีดำและรูปกางเขนสีแดงหมายความว่าพระเยซูเจ้าทรงได้รับชัยชนะเหนือความตายและบาปโดยผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนกางเขน
 
หนังสือพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสด้วยภาษาของมนุษย์เพื่อความรอดพ้นของเรา เป็นสัญลักษณ์ของงาน ธรรมทูต เพราะพระคัมภีร์เป็นข่าวดีที่ต้องประกาศและแบ่งปันให้กับคนอื่น อนึ่งพระคัมภีร์ยังหมายถึงหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของคริสตชน ทุกคนในเขตสังฆมณฑลอุดรธานีด้วย นั่นคือ การรู้จักพระคริสตเจ้า ทั้งนี้เพราะการไม่รู้จักพระคัมภีร์คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า (นักบุ ญเยโรม) ตรงกันข้าม ยิ่งเรารู้จักพระคัมภีร์เราก็ยิ่งรู้จักพระคริสตเจ้ามากขึ้นแล้วเราก็ยิ่งจะรักและเต็มใจที่จะรับใช้พระองค์มากขึ้นด้วยยิ่ง กว่านั้น หนังสือพระคัมภีร์และลูกแกะปัสการวมกันเป็นสัญลักษณ์หมายถึงพันธกิจสำคัญของประมุขสังฆมณฑอุดรธานี กล่าวคือ การหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชนด้วยอาหาร “ทั้งจากโต๊ะพระวาจาและจากโต๊ะพระกายพระคริสตเจ้า” (DV 21)