พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

 
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
 
Bishop Joseph Prathan Sridarunsil 
 
ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

ปี ค.ศ. 2004-ปัจจุบัน
 
พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล เกิดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1946 บิดาชื่อนายวิรัช  มารดาชื่อ นางกิมเฮง ศรีดารุณศีล มีพี่น้อง 7 คน ชาย 5 คน หญิง 2 คน ท่านเป็นคนโต มีน้องสาวเป็นซิสเตอร์ 1 คน 
 
ท่านรับศีลล้างบาปที่วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า (วัดเพลงราชบุรี) รับศีลกำลังที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เติบโตและเข้าบ้านเณรในนามวัดพระตรีเอกภาพหนองหิน  จังหวัดนครปฐม
 
เข้าบ้านเณรเล็ก  
เข้าบ้านเณรเล็กคณะซาเลเซียน  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
บวชเป็นพระสงฆ์คณะซาเลเซียน
 ปฏิญาณเป็นนักบวชคณะซาเลเซียน วันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ.1965 
 ศึกษาวิชาปรัชญาประเทศฮ่องกงและวิชาเทววิทยาเครมิซานประเทศอิสราเอล
 รับศีลชวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1975 จากองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6
 
เริ่มชีวิตการทำงาน
 ปี ค.ศ. 1975-1979      ได้ปฏิบัติงานในหมู่คณะซาเลเซียนที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิก  กรุงเทพฯ 
 ปี ค.ศ. 1979-1980      เป็นอธิการโรงเรียนแสงทองวิทยาหาดใหญ่ 
 ปี ค.ศ. 1980-1982      เป็นอธิการโรงเรียนเทพนิมิตศึกษา และอธิการบ้านเณรเล็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ปี ค.ศ. 1982-1984      ศึกษาต่อต่างประเทศด้านชีวิตจิต ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน กรุงโรม
 ปี ค.ศ. 1984-1986      เป็นอธิการบ้านเณรเล็กซาเลเซียน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ปี ค.ศ. 1986-1992      รองเจ้าคณะซาเลเซียนและอธิการบ้านเณรเซนต์ดอมินิก และบ้านโป่ง
 ปี ค.ศ. 1992-1998      เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
 ปี ค.ศ. 1998-2000      อธิการโรงเรียนดอนบอสโก  จังหวัดอุดรธานี
 
ต่อมาในปี ค.ศ.2001  ได้ให้เวลาในการฟื้นฟูตนเอง ไปรับการอบรมด้านชีวิตจิตของผู้อบรมที่กรุงโรม ด้านการใช้ พระคัมภีร์เพื่อการอภิบาลที่เนมี และหาประสบการณ์ด้าน Lection Divina ที่ประเทศเอธิโอเปีย ทวีปแอฟริกาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ปี ค.ศ.2002-2004 เป็นอธิการอบรมบ้านอบรมที่สามพรานและเป็นวิทยากรให้แก่ผู้สนใจวิธีการภาวนาด้วยพระคัมภีร์ ตอบสนองความตื่นตัวของพระศาสนจักรในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับพระคัมภีร์ในการอภิบาล
 
ต้นปี ค.ศ. 2004 ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประะทศไทย เป็นสมัยที่ 2 สถานเอกอัครราชทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงแต่งตั้งคุณพ่อประธาน ศรีดารุณศีล 
 
อธิการเจ้าคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยได้ลงประกาศอย่างเป็นทางการในหนังสือพิมพ์  “ลอสแซร์วาโตเร โรมาโน”  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม ค.ศ.2004  เวลา 12.00 น. ของกรุงโรม เวลาในประเทศไทย 17.00 น. 
 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และสังฆมณฑลสุราษฎรณ์ธานี ได้กำหนดพิธีอภิเษกพระสังฆราชในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ที่วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อำเภอทับสะแก ซึ่งถือเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทยอีกวันหนึ่ง ที่จะได้ร่วมในพิธีอภิเษกพระสังฆราชใหม่ 
 
วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่พระสังฆราช
จะพยายามสานฝันของพระสังฆราชประพนธ์ ชัยเจริญ ให้สำเร็จ คือการสร้างกลุ่มคริสตชนโดยมีพระวาจาและศีลมหาสนิทเป็นพื้นฐาน ต่องานที่ค้างไว้ อันได้แก่รูป 14 ภาค และทำให้วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์เป็นสักการสถานและสถานที่จาริกแสวงบุญ ซึ่งคงต้องให้เวลานานพอสมควร 
 
วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่พระสังฆราชนี้จะยึดเอาแนวความคิดของนักบุญเอากุสตินเป็นหลัก ท่านขอให้พระสังฆราชเป็นนายชุมพาบาลและเป็นผู้ที่ให้ความเอาใจใส่ดูแลพระสงฆ์ เป็นผู้อบรมของพระสงฆ์และสนใจในเรื่องชีวิตจิตของพระสงฆ์ เพราะฉะนั้น พ่อตั้งใจจะให้ความสนใจกับกลุ่มพระสงฆ์ให้มาก จะสนับสนุนเรื่องการอบรมต่อเนื่องของพระสงฆ์ สามเณรใหญ่ สามเณรเล็ก พยายามไปเยี่ยมเยียน ให้เวลาอยู่กับพวกเขาจะช่วยพี่น้องคริสตชนให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการประกาศพรวาจาและโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
นอกนั้นจะพยายามสานต่องานของสังฆมณฑลตามแผนกอภิบาลที่ได้กำหนดไว้แล้ว และให้สอดคล้องกับทิศทางของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และในเรื่องนี้พระสังฆราชประพนธ์ ได้วางแผนไว้อย่างดี คณะกรรมการต่างๆ คณะนักบวชและหน่วยงานทุกหน่วยล้วนมีหน้าที่ของตนแล้ว พ่อก็จะทำงานไปพร้อมกับพวกเขา กับบรรดานักบวชที่เข้ามาทำงานในสังฆมณฑล พ่อก็จะส่งเสริมให้แต่ละคณะได้ดำเนินชีวิตและประกอบพันธกิจตามพระพรพิเศษของแต่ละคณะด้วยความเข้าใจและการร่วมมือกัน 
 
เนื่องจากในภาคใต้มีศาสนาต่างๆ  หลายศาสนา ดังนั้นจะพยายามให้ความสนใจเรื่องศาสนสัมพันธ์ การพูดคุย การเป็นเพื่อน การร่วมมือกันในการแก้ปัญญาสังคม เวลามีความทุกข์ ความยากลำบากเราจะร่วมมือกันและช่วยเหลือกัน ในฐานะที่เราเป็นคาทอลิก สิ่งนี้จะเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศพระวรสารที่ดีที่สุด ส่วนการเสวนา เรื่องคำสอนนั้นจะตามมาภายหลังและให้เป็นหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ แต่ในระดับรากหญ้าหรือระดับชาวบ้าน การช่วยเหลือกัน การบรรเทาทุกข์ซึ่งกันและกัน การช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเป็นที่สำคัญกว่า 
 
พิธีอภิเษกพระสังฆราช
พระคาร์ดินัลเครสเชนซีโอ เซเป ประธานสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนเป็นประธานพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ อภิเษกคุณพ่อโยแซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เพ็นนัคคีโอ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระสังฆราชวินเซโซ ปาเลีย ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งสาธารณรัฐอิตาลี คุณพ่อยูเซปเป โนโต มงซินญอร์ฟรานเชสโก เกา มินห์ ซุง อุปทูต  คุณพ่อยอห์น คัลลารัคคัล  เลขานุการพระสมณทูต พระสังฆราชยอร์ช ยอด พิมพิสาร พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชยออากิม พเยาว์ มณีทรัพย์ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระสังฆราชยอแซฟ บรรจง อารีพรรค ร่วมด้วยพระสงฆ์ จำนวน180 องค์ และสัตบุรุษประมาณ 5,000 คน 
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ.2004  ที่วัดแม่พระฟาติมา  บ้านแสงอรุณ อำเภอทับสะแก  มงซินญอร์ฟรานเชสโก เกา  มินห์ ซุง  อุปทูต อ่านสาสน์แต่งตั้งพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  เป็นภาษาลาตินว่า “ ยอร์น ปอล พระสังฆราช ผู้รับใช้ของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอส่งความปรารถนาดีและพระพรจากพระสันตะปาปาถึงบุตรที่รักของเรา โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล  สมาชิกของคณะซาเลเซียน ผู้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  ในขณะที่เราต้องปฏิลัติภารกิจแสนหนักในฐานะผู้สืบตำแหน่งนักบุญเปโตร เราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำหน้าที่ประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์ (เทียบ มก 16:15) ซึ่งพระคริสตเจ้าทรงมอบให้แก่บรรดาอัครสาวก และทำหน้าที่จัดให้กลุ่มคริสตชนแต่ละกลุ่มมีผู้อภิบาลเหมาะสม 
 
ดังนั้น หลังจากรับฟังความเห็นของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนอาศัยอำนาจผู้สืบตำแหน่งจากท่านอัครสาวก เราจึงแต่งตั้งท่านให้เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมกับสิทธิและหน้าที่ทุกประการที่ตามมากับตำแหน่งนี้ตามกฎเกณฑ์ในประมวลกฎหมายของพระศาสนจักร
 
ท่านจะต้องทำพิธีแสดงความเชื่อ พิธีสาบานตนแสดงความซื่อสัตย์ต่อเราและต่อผู้สืบตำแหน่งจากเรา ตามสูตรที่กำหนดไว้  ลงนามและประทับตราเอกสารแสดงว่าได้ทำพิธีนี้  แล้วจัดส่งมายังสมณกระทรวงดังกล่าวด้วย ท่านจะรับพิธีอภิเษกเป็นพระสังฆราชภายนอกกรุงโรมจากพระสังฆราชคาทอลิก โดยปฎิบัติตามกฎพิธีกรรมที่กำหนดไว้
 
ท่านจะแจ้งให้คณะสงฆ์และบรรดาสัตบุรุษในกลุ่มคริสตชนของท่าน  ทราบถึงกฤษฎีกาและการตัดสินใจนี้ของเรา เขาจะได้แสดงความเคารพต่อท่านในฐานะผู้อภิบาลใหม่ที่เขาได้รับและจะได้เอาใส่ยิ่งๆ ขึ้นในอันที่จะดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับท่านตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ 
 
ลูกที่รัก เรายังแน่ใจว่าท่านจะซื่อสัตย์ต่อคติพจน์ ที่ท่านได้เลือกในการรับตำแหน่งพระสังฆราชนี้ว่า “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป”  (FIAT  VOLUNTAS  TUA)  โดยการประกาศพร่ำสอนพระวาจาของพระเจ้าและเอาใจใส่ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท พร้อมทั้งตั้งความหวังไว้ในองค์พระอาจารย์เจ้าอยู่เสมอ  ท่านจะนำผลดีมากมายทำให้บรรดาสัตบุรุษในสังฆมณฑลของท่านมีความก้าวหน้าทางจิตใจตลอดไป ให้ ณ กรุงโรม  จากสำนักนักบุญเปโตร วันที่ 9 เดือนตุลาคม  คริสตศักราช 2004  ซึ่งเป็นปีที่ 26  แห่งสมณสมัยของเรา ยอห์น ปอล ที่ 2 สันตะปาปา
 
พระคาร์ดินัลเครสเชนซีโอ เซเป เทศน์ต่อหน้าสัตบุรุษและผู้รับการอภิเษก จากนั้นสอบถามผู้รับการอภิเษก สวดบทร่ำวิงวอนนักบุญทั้งหลาย พระคาร์ดินัล ประธานในพิธีและพระสังฆราชผู้ร่วมในพิธีทุกองค์ปกเหมือนศีรษะของผู้รับการอภิเษก วางหนังสือพระวรสารบนศีรษะของผู้รับการอภิเษกแล้วสวดบทอภิเษก เจิมน้ำมันคริสต์มาที่หน้าผากของผู้รับการอภิเษกมอบหนังสือพระวรสารแก่ผู้รับการอภิเษก  สามแหวนสวมหมวกทรงสูงให้ผู้รับการอภิเษกและมอบไม้เท้าให้ 
 
พระคาร์ดินัลเครสเชนซีโอ เซเป กล่าวปราศรัยตอนปลายพิธีอภิเษกพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ความว่า “ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสกล่าวปราศรัยกับท่านทั้งหลายตอนปลายพิธีอภิเษกพระสังฆราชใหม่ ซึ่งเป็นพิธีเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและน่าประทับใจในวันนี้ 
 
ข้าพเจ้ามีเหตุผลพิเศษยินดีรับคำเชิญ ให้มาประกอบพิธีอภิเษกพระสังฆราชประธาน  ศรีดารุณศีล ในวันนี้ ข้าพเจ้าเดินทางจากกรุงโรมมาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้  เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่พระศาสนจักรในประเทศไทยมีกับพระศาสนจักรสากล ซึ่งมีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2  ในฐานะพระสังฆราชแห่งกรุงโรมเป็นประมุข พระสังฆราชประธานที่รักและเคารพ ข้าพเจ้านำความปรารถนาดีของสมเด็จพระสันตะปาปามอบแก่พระสังฆราช และนำพระพรพิเศษของสมเด็จพระสันตะปาปามามอบให้แก่ท่านทั้งหลายที่ชุมนุมกัน ณ ที่นี้ด้วย 
 
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระคาร์ดินัล มีชัย  กิจบุญชู  ขอขอบพระคุณพระสมณทูต  พระอัครสังฆราช พระอัครสังฆราชซัลวา ตอเร เพ็นนัคคีโอ  ขอขอบพระคุณพระสังฆราช บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ผู้แทนฝ่ายปกครองบ้านเมือง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านโดยเฉพาะบรรดาสัตบุรุษของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สำคัญในวันนี้ 
 
วันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งสำหรับชุมชนคาทอลิกแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เป็นวันที่มีความหมาย เป็นวันที่ควรขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสำหรับพระพรต่างๆ  ที่พระองค์ประทานให้แก่เขา โดยเฉพาะพระพรที่พระองค์ประทานให้ในบุคคลของพระสังฆราช ประธาน  ในฐานะผู้อภิบาลคนใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชสืบต่อจากบรรดาอัครสาวก 
 
พระสังฆราชประธาน ที่รัก เป็นการถูกต้องแล้วที่พระสังฆราชให้ความสำคัญแก่ “พระวาจาของพระเจ้า”  ในตราประจำตำแหน่งของท่าน นับตั้งแต่สมัยเริ่มแรก พันธกิจการประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์  นับเป็นเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของพระศาสนจักร นักบุญเปาโล อัครสาวกของนานาชาติ  มีความสำนึกถึงความจริงประการนี้เป็นอย่างดีเมื่อท่านเขียนไว้ในจดหมายถึงคริสตชนชาวโครินธ์ “ในการประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย  เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ” (1 คร 9:16) อันที่จริงแล้ว  พระสังฆราชเป็นคนแรกที่จะต้องประกาศข่าวดีด้วย  คำพูด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงข่าวดีของพระคริสตเจ้า 
 
พระสังฆราชยังใส่รูปกศีลมหาสนิทไว้ตรงกลางในตราประจำตำแหน่ง ปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้เป็น “ปีแห่งศีลมหาสนิท”  ท่านทั้งหลายจึงต้องระลึกว่าศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางชีวิตและพันธกิจของพระสังฆราช เช่นเดียวกับของพระสงฆ์ทุกๆ องค์  ขอให้ดวงใจของท่านทั้งหลายได้รับการเสริมสร้างและเต็มเปี่ยมด้วยความรักซึ่งหลั่งออกมาจากไม้กางเขนขององค์พระผู้อภิบาลสูงสุด ผู้ทรงเลี้ยงดูบรรดาคริสตซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะของพระองค์ พระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตและทรงมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่เขาทุกคน 
 
ดวงดาวที่มีรัศมีแปดแฉก หมายถึงพระมารดาของพระเจ้า ขอให้พระสังฆราชมั่นใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือสำหรับชีวิตและการงานของพระสังฆราช จากพระมารดามารีย์พรหมจารี ซึ่งทรงเป็น “พระมารดาแห่งความหวังและทรงเป็นความหวังของเรา” ดังที่พระศาสนจักรขนานนามให้พระนาง พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจะเป็นอาจารย์สอนพระสังฆราชให้ฟังพระวาจาของพระเจ้า และนำพระวาจาเหล่านั้นไปปฏิบัติอย่างจริงจัง พระนางประทับอยู่เป็นพิเศษในการประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และทรงเป็นแบบอย่างในการเชื่อฟังพระเจ้าและในการอธิษฐานภาวนาต่อพระองค์  ทรงเป็นแบบอย่างการถวายตนด้วยจิตใจและทรงเป็นพระมารดาของพระศาสนจักรด้วย 
 
พระสังฆราชประธานที่รักและเคารพ พิธีอภิเษกพระสังฆราชที่เพิ่งจบลงนี้มีคำแนะนำให้พระคุณเจ้า “ประกาศพระวาจาของพระเจ้าด้วยความพากเพียรและตามคำสอนที่ถูกต้อง” นี่คือพันธกิจอันประเสริฐที่พระสังฆราชจะต้องรักษาไว้และมอบส่งต่อไป และยังเป็นเหตุผลแท้จริงสุดท้ายและลึกซึ้ง สำหรับตำแหน่งพระสังฆราชของพระสังฆราชว่า พระสังฆราชจะต้องร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร เป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาเพื่อนพี่น้องพระสังฆราชในการประกาศข่าวดีสูงสุดแต่เพียงประการเดียวเกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ช่วยกอบกู้โลกให้รอดพ้นพระสังฆราชจะต้องดำเนินชีวิตร่วมกับทุกคนในความสัมพันธ์ของศีลศักดิ์สิทธิ์ 
 
และยืนยันให้ทุกคนมั่นใจด้วยว่าความสัมพันธ์นี้เปิดกว้างแก่มวลมนุษย์ ให้พระศาสนจักรเป็นสากลโดยแท้จริง ในฐานะพระสังฆราช พระสังฆราชจะต้องดำเนิน “พันธกิจสากล” ในการอบรมสั่งสอนบรรดาสัตบุรุษ  ซึ่งเป็นเสมือนฝูงที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้พระสังฆราชคอยดูแล โดยตั้งจิตใจคิดถึงพระศาสนจักรทั้งมวลที่แผ่นขยายอยู่ทั่วทุกมุมโลกตามพระวาจาที่ตรัสว่า“ท่านจงไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งมวล”
 
ในที่สุด บรรดาสัตบุรุษคาทอลิกแห่งสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานีที่รัก  ท่านทั้งหลายจงต้อนรับพระสังฆราชใหม่ของท่าน เป็นเสมือนของประทานล้ำค่าแก่ท่านจากพระเจ้า  ท่านจะต้องแสดงตนให้เหมาะสมกับของประทานพิเศษนี้  ท่านจงรักและเชื่อฟังพระสังฆราชของท่าน เราจงอธิษฐานภาวนาต่อพระแม่มารีย์พรหมจารี ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือและนำพระสังฆราชประธานในตำแหน่งหน้าที่ใหม่ ในฐานะหัวหน้าผู้อภิบาลของพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งสังฆมณฑล สุราษฎร์ธานีนี้
 
ขอให้เราทุกคนอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษเพื่อ สันติภาพและความปรองดองในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านทุกคน”
 
พระคาร์ดินัลมีชัย กล่าวแสดงความยินดีกับพระสังฆราชประธาน  และสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ความว่า “ในนามของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยและในนามของบรรดาคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยทุกคน ขอร่วมชื่นชมยินดีร่วมโมทนาพระคุณพระเป็นเจ้าที่ได้ทรงโปรดประทานวันที่แก่พระศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะพระศาสนจักรท้องถิ่นสังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี นอกจากแสดงความยินดีซึ่งมีอยู่ในความรู้สึกของเราทุกคน เรายังต้องยกจิตใจให้สูงขึ้นขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงพระทัยเมตตาโปรดให้พระศาสนจักรของเราในวันนี้ได้มีพระสังฆราชไทยอีกองค์หนึ่ง  มารับหน้าที่เป็นพระสังฆราชท้องถิ่น  ของประกาศอย่างเป็นทางการว่านับแต่บัดนี้ขอรับพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน  ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี  เป็นสมาชิกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ท่านได้รับหน้าที่นี้ก็เพราะพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ท่านจึงได้ใช้คติพจน์ประจำตำแหน่งพระสังฆราชว่า “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป”  (FIAT VOLUNTAS TUA) ท่านทราบดีว่าในฐานะพระสังฆราชแห่งสุราษฎร์ธานี มีภาระหน้าที่ที่หนักหน่วง  แต่ท่านน้อมรับด้วยความยินดี สุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองแห่งคนดี  ฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวเพราะเหตุว่าประชากรของพระสังฆราชต้องเป็นคนดีทุกคน บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง อยู่ในเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ชื่อว่าประชาชนที่ดี ทุกคน ย่อมเป็นคนดี เพราะชื่อประกันอยู่ในตัวแล้ว ยิ่งเป็นพระสังฆราชแห่งสุราษฎร์ฯ เป็นพลเมืองดีพระสังฆราชก็ยิ่งดีใหญ่  ขอพระเป็นเจ้าโปรดอำนวยพระพรเป็นพลังใจพร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และคริสตชนทั้งหลายที่จะได้เดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่น แม้ว่าสถานการณ์ในสังฆมณฑลของพระสังฆราช มีอะไรไม่สู้ปกติ ทั้งนี้และทั้งนั้นพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ยืนยันยืนหยัดและอยู่ข้างหลังที่จะขอพระพรของพระเป็นเจ้าเพื่อความสงบสุข เพื่อความผาสุกแห่งสังฆมณฑลของพระสังฆราช  เราอยากบอกให้รัฐบาลได้ทราบว่าเราคาทอลิกในประเทศไทยเราเป็นคนไทย เราร่วมใจกับภาครัฐและศาสนิกชนทุกศาสนาที่จะร่วมใจร่วมพลังกันก่อให้เกิดสันติสุขและความผาสุกในประเทศไทยโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ตามกำลังความสามารถของเรา และด้วยการที่เรามีพระสังฆราชองค์ใหม่ได้ชื่อว่าประธานนี้ ก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่แสดงออกซึ่งความร้อนรนความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ภูมิภาคนี้มีความสงบ  มีความสันติโดยพระศาสนจักรในประเทศไทยเรียกร้องความรักและการให้อภัย ถ้าหากว่าทุกคนมีจิตสำนึกในความรัก ยุติธรรมและการให้อภัย  สันติสุขและความผาสุกจะเกิดขึ้นในจิตใจของทุกคน ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในประเทศไทย และในสากลโลก” 
 
จากนั้นพระสังฆราชประธาน กล่าวความรู้สึกและขอบคุณทุกท่าน  “ขอขอบพระคุณพระ คาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  ที่ได้ต้อนรับพ่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มของสภาพระสังฆราชฯ อย่างเป็นทางการและอย่างสมบูรณ์ พระสังฆราชได้มีความเป็นบิดาในโอกาสต่างๆ กับพ่อและบรรดาพระสังฆราชทุกๆ องค์ มีความสนิทชิดเชื้อทำให้ไม่รู้สึกเขินที่จะเข้าไปอยู่ในสภาพระสังฆราชฯ มีความเป็นพี่น้องกันอยู่ ขอบคุณสำหรับการต้อนรับและความช่วยเหลือต่างๆ  ที่ได้ให้และขอขอบพระสังฆราชสำหรับความช่วยเหลือต่างๆ ที่จะให้ด้วย วันนี้พี่น้องดีใจไหมครับได้สังฆราชแล้ว พี่น้องเชียร์กันจนพ่อต้องเป็นเลย “เสียงประชาชนคือเสียงขอพระเจ้า” พูดกันจนต้องเป็น พ่อยินดีรับใช้ถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า  ขอเล่าถึงตราพระสังฆราชเหมือนวิสัยทัศน์หรือแรงบันดาลใจที่จะก้าวเดินต่อไป พ่อเลือกพระวาจาของพระเป็นเจ้า  ตรามีลักษณะเป็นถ้วย ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากวาติกัน โดยความช่วยเหลือของพระสมณทูต มีดาว พระคัมภีร์ ศีลมหาสนิท พื้นเป็นสีทอง หมายถึงแผ่นดิน การเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง สีทองหมายถึงชีวิตจิตที่มีศีลมหาสนิทเป็นแรงบันดาลใจโดยมีแม่พระเป็นใจ ผู้นำทางเพราะในการตอบรับพระวาจาของพระเป็นเจ้าว่าของให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไป ดังที่แม่พระตอบรับต่อเสียงของทูตสวรรค์  แล้วจะให้พระวาจาเป็นสิ่งที่จะใช้ควบคูกันไปในการประกาศ ในการทำงาน  มีเพื่อนบอกพ่อว่ามองตรานี้แล้ว เหมือนหน้าคน  ตาขวาคือแม่พระ ตาซ้ายคือพระวาจาลมหายใจคือศีลมหาสนิทและมีกางเขนอยู่ที่หน้าผาก ขอขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจ พ่อสวดขณะที่นอนหมอบราบ ขอปรีชาญาณจากพระเป็นเจ้าให้มีผลในการประกาศพระวาจา พูดแล้วให้พระวาจาบังเกิดผลอีกอย่างที่ขอให้พระเจ้าอวยพรคนนั้น ให้เขาได้รับพร  มีความสุข พ่อรวบรวมจิตใจของพี่น้องทุกคนและภาวนาให้” 
 
ตราพระสังฆราชและความหมาย
 
 
ตราพระสังฆราชของท่านเป็นโล่ ในโล่นั้นมีสัญลักษณ์สามอย่าง คือ ดาว พระคัมภีร์ และศีลมหาสนิท  ความหมายของดาวก็คือแม่พระ ที่ท่านถือเป็นแบบอย่างในการรับฟังพระวาจาของพระเจ้าอ่อนน้อมยอมรับพระวาจาเข้ามาในชีวิต พระแม่ทรงเป็นแบบอย่างและกำลังใจให้ท่านตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยถ้อยคำของพระนาง คือ FIAT “ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” ความหมายของพระคัมภีร์ นั้นชัดเจนอยู่แล้ว คือ พระวาจาของพระเจ้าที่พ่อได้รับหน้าที่ประกาศและหล่อเลี้ยงชุมพาของพระองค์และที่สุดศีลมหาสนิท คือพระเจ้าที่จะเป็นพลังเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตของพ่อเองและพระสงฆ์นักบวช และสัตบุรุษที่พระองค์ทรงส่งมาให้ดูแลบนเส้นทางสู่บ้านแห่งพระบิดา 
 
คติพจน์
พ่อได้เลือกประโยคที่ว่า FIAT VOLUNTAS TUA  “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จไปเถิด” เป็นคติพจน์สำหรับชีวิตการทำงานในฐานะชุมพาบาลของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่เลือกเอาประโยคนี้ เพราะพ่อเข้าใจว่า การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญที่สุด พระเยซูเจ้าเองทรงปฏิบัติตลอดพระชนมชีพของพระองค์ แม่พระเองก็ปฏิบัติเช่นนั้น และพ่อเองก็เดินตามทางนี้มาจนบัดนี้ 
 
จากหนังสืออุดมศานต์ ค.ศ.2004