คุณพ่อหลุยส์ วรัญญู นางาม

 
 
 
คุณพ่อหลุยส์ วรัญญู นางาม
 
 
คุณพ่อหลุยส์ วรัญญู นางาม เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1988 
รับศีลล้างบาป         12 มิถุนายน ค.ศ. 1988  ที่วัดเซนต์หลุยส์
ชื่อบิดา                 ดอมินิกโก ซาวีโอ อิด นางาม
ชื่อมารดา              อากาทา กันระยา นางาม
มีพี่น้อง                 2 คน (เป็นบุตรคนโต)    
 
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวิริยาลัย (เซนต์ไมเกิ้ล)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม
 
 
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2017 
ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
13 พ.ค. 2017- ปัจจุบัน           ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
 
 
 
 
 
คติพจน์    
 
  “ปฏิบัติความยุติธรรม และรักความดีงาม และดำเนินชีวิตอย่างถ่อมตนกับพระเจ้า” (มีคา 6:8)