คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม

 
  
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม 

REV. JOHN BAPTIST THEWARIT  SUKASEM    

 
 
คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ เทวฤทธิ์ สุขเกษม    เกิดวันที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 1985  ที่โรงพยาบาลปทุมธานี   
รับศีลล้างบาป            24 สิงหาคม ค.ศ. 1985 ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
ชื่อบิดา                    ฟรังซิสโก อิทธิพล สุขเกษม
ชื่อมารดา                 อักแนส สุนีย์ สุขเกษม
มีพี่น้อง                    8  คน (เป็นบุตรคนที่ 3)
 
การศึกษา
 
ระดับประถมศึกษา                 โรงเรียนไตรราชวิทยา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น         โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย      โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
ระดับอุดมศึกษา                     วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
 
 
ศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ.2017 
ที่หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
13 พ.ค. 2017- 19 ก.ค.2019           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่
19 ก.ค.2019 - ปัจจุบัน                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงส์ ลำไทร
 
 
 
 
 

หน้าที่พิเศษ

- รับผิดชอบเยาวชนเขต 4

- รับผิดชอบกองหน้าร่าเริง อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เหตุการณ์สำคัญในชีวิต

- รับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โอกาสเสด็จเยือนประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2017

 
 
 
คติพจน์      
 
"ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิด (ลก 1:38)