คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร

 

คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร       

REV. JOSEPH CHONNAPAT SUKANATE

 

คุณพ่อยอแซฟ ชนภัทร ศุขะเนตร   เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2528 (ค.ศ.1985)          

รับศีลล้างบาป ณ  วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ     

ชื่อบิดา            ยอแซฟ รังษี ศุขะเนตร          

ชื่อมารดา         เทเรซา รัชนี บรัศวกุล

มีพี่น้อง            พี่น้องในครอบครัว 2  คน  เป็นบุตรคนที่  1

 

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา                   โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

ระดับอุดมศึกษา                      วิทยาลัยแสงธรรม    

           

ศีลบวชเป็นพระสงฆ์

            ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2016

            ที่ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ

            โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช  ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์

4 ก.ย. 2016 - 18 ธ.ค. 2016                  พักประจำ และช่วยงานวัดแม่พระมหาการุณย์

18 ธ.ค. 2016- ปัจจุบัน                          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง      

           

 

 

 

 

คติพจน์                     

ผ่านกางเขนสู่แสงสว่างในพระคริสตเจ้า