คุณพ่อยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ

 
คุณพ่อยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ
 
REV. JOSEPH  SUPAT  LHEWSIRI
 
 
คุณพ่อ ยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิริ เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ  
รับศีลล้างบาปวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1981 วัดน้อยเซนต์โยเซฟ คอนเวนต์
โดย  คุณพ่อ  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช (พระสังฆราช)  
บิดาชื่อ เปาโล มีชัย หลิวสิริ  มารดาชื่อ อิมมากูเร็ต ภมิษา  จิรสุนทรชัย  
มีพี่น้อง 3 คน เป็นชาย 3 คน คุณพ่อเป็นคนที่ 1 
 
การศึกษา
- ระดับประถมศึกษาโรงเรียนตรีมิตรวิทยา
- ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
- ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัญชาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
- ศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา  คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
- ระดับปริญญาโทต่างประเทศ
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2010  (โอกาสปิดปีพระสงฆ์)
โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  กรุงเทพฯ
 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหลังจากได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
12 มิ.ย.2010 - 5 พ.ค. 2012                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
5 พ.ค. 2012 - 4 พ.ค. 2015                   ศึกษาต่อต่างประเทศ
4 พ.ค. 2015 - ปัจจุบัน                           ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
 
 
 
 
คติพจน์
                                “ท่านเป็นแสงสว่างส่องโลก” (มธ 5:14)