คุณพ่อเปโตร บุญชรัสมิ์ สุขสว่าง

คุณพ่อเปโตร  บุญชรัสมิ์  สุขสว่าง

REV. PETER BOONCHARAT  SUKSAWANG

 

คุณพ่อเปโตร  บุญชรัสมิ์  สุขสว่าง เกิดวันที่ 24   กุมภาพันธ์  ค.ศ. 1983  กรุงเทพฯ
บิดาชื่อ นายบัณฑิตย์  สุขสว่าง  มารดาชื่อ มารีอา  มาลา  ปิ่นรัตน์

การศึกษา

- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนตรีมิตรวิทยา
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน นครปฐม
- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาลัยแสงธรรม   สามพราน   
และคณะศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม   สามพราน นครปฐม
- ปี ค.ศ. 2013 -   ปัจจุบัน       ศึกษาต่อต่างประเทศ

การบวช

ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2011
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช 
       ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  
 
30 เม.ย.2011 - 1 พ.ค. 2013                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน
1 พ.ค.2013 - ปัจจุบัน                                   ศึกษาต่อต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์  
   
                         สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความรัก (1 คร 13 : 13)