คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย ไชยเผือก

 
  
คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย  ไชยเผือก
 
REV. JOSEPH  CHEDDANAI  CHAIYAPHUAK
 
 
คุณพ่อยอแซฟ เชษฐ์ดนัย  ไชยเผือก เกิดวันที่ 28  พฤศจิกายน ค.ศ. 1980  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดาชื่อ ร็อค  สมชาย  ไชยเผือก  มารดาชื่อ อันนา  ทิพย์วัลย์  ไชยเผือก
 
การศึกษา
- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนเซนต์จอห์นบัปติส  (ประสาทศิลป์)
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน   
   และคณะศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม   สามพราน 
- จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2011
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  
       ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
30  เมษายน 2011 - 5 พ.ค. 2014           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
5 พ.ค. 2014 - 30 เม.ย. 2016                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
5 พ.ค. 2014 - 13 พ.ค. 2017                ศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ
30 เม.ย. 2016 - 13 พ.ค. 2017             ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
13 พ.ค. 2017 - 5 พ.ค. 2018               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
13 พ.ค. 2017 - 5 พ.ค. 2018               รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาเรียลัย                
5 พ.ค. 2018 - ปัจจุบัน                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
 
 
 
 
 
 
 
 คติพจน์
 
                  โปรดตรัสเถิดพระองค์  เพราะข้ารับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่  (ซมอ. 10)