คุณพ่อมีคาแอล นัฎฐวี กังก๋ง

  
 
คุณพ่อมีคาแอล นัฎฐวี  กังก๋ง
 
REV.  MICHAEL NATTAWEE   KANGKHONG
 
 
คุณพ่อ มีคาแอล นัฎฐวี กังก๋ง  เกิดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1982  ที่จังหวัดสมุทรสาคร
บิดาชื่อลูกา จำลอง  กังก๋ง   มารดาชื่อเทเรซา จันทร์ฉาย   กังก๋ง
 
การศึกษา
- เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่โรงเรียนอันนาลัย
- เรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน 
- ปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  
   และคณะศาสนศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทววิทยา ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สามพราน
-  ปี ค.ศ. 2013  ศึกษาต่อต่างประเทศ ปริญญาโท
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2011
ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย พระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์  เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช  
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
30  เม.ย. 2011 -  1 พ.ค. 213           ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์
ปี ค.ศ. 2013                                  ศึกษาต่อต่างประเทศ 
1 ก.ย. 2014 - 11 พ.ค. 2019             ศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาโท
11 พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน                    เตรียมเป็นอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์
                           ข้าพเจ้ายินดีทำตามพระประสงค์   (I’m  delighted  to do your  will)