คุณพ่อเปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช

 
คุณพ่อ เปโตร สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช
 
REV. PETER  SOMPHOP  RAUENGWUTCHANAPHUCH 
 
 
คุณพ่อ เปโตร สมภพ  เรืองวุฒิชนะพืช   เกิดวันที่ 3  เมษายน ค.ศ. 1983   กรุงเทพฯ
บิดาชื่อ ยอแซฟ กิตติวัฒน์  เรืองวุฒิชนะพืช  
มารดาชื่อ เทเรซา แสงสุรีย์  เรืองวุฒิชนะพืช  มีพี่น้องทั้งหมด 3  คน
 
การศึกษา
- ระดับประถมศึกษา ป.1-5 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา
- ระดับประถมศึกษา ป.6    โรงเรียนกุหลาบวิทยา
- ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน
- ระดับอุดมศึกษา - ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษย์ศาสตร์
- ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
  คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
การบวช
ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่  27  พฤษภาคม  ค.ศ. 2012
ที่  สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม
โดย  พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช       
 
การปฏิบัติงานหลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ 
 
5 พ.ค. 2012- 5 พ.ค. 2014       ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน
5 พ.ค. 2014- 13 พ.ค. 2017     ศึกษาต่อต่างประเทศ
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน            ผู้ช่วยจิตตาธิการวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
13 พ.ค. 2017 - ปัจจุบัน            ช่วยงานอภิบาลวัดเซนต์หลุยส์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คติพจน์  
 
                            “ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์ ผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า” (ฟป 4:13)