คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร

 
คุณพ่อ ฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร
 
REV. PHILIP  CHUSAK   BOONANANTABUTH
 
 
คุณพ่อฟิลิป ชูศักดิ์ บุญอนันตบุตร เกิดวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ.1965  กรุงเทพมหานคร    
รับศีลล้างบาปวันที่  17  ตุลาคม  ค.ศ. 1965 วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก  
บิดาชื่อ ยอร์ช เย้าหลิ่ม บุญอนันตบุตร (แซ่บุน)  มารดาชื่อเทเรซา กิมหย่ง บุญอนันตบุตร (แซ่ลิ้ม)  
มีพี่น้องทั้งหมด 10 คน  เป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 2 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 10
 
การศึกษา
ปี ค.ศ. 1971-1978 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ บางสะแก ชั้นประถมปีที่ 1-6 
ปี ค.ศ. 1978-1984 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 
ปี ค.ศ. 1984-1986 เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน 
ปี ค.ศ. 1986 ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช 
ปี ค.ศ. 1987-1996 วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา
 
การบวช
ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997
ที่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
4 พ.ค. 1997 - 10 พ.ค. 1998         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซปชัญ สามเสน
10 พ.ค. 1998 - 2 พ.ค. 1999         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก
2 พ.ค. 1999 - 14 พ.ค. 2000         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น
14 พ.ค. 2000 - 5 พ.ค. 2002         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ สาทร
  5 พ.ค. 2002 - 12 พ.ค. 2003       ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซางตาครู้ส
12 พ.ค. 2003 - 1 พ.ค. 2008         ช่วยงานสังฆมณฑลนครสวรรค์
12 พ.ค. 2003 - 2004                   เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกพระหฤทัยพระเยซูเจ้า (สวรรคโลก)
                                                เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน (บ้านลานกระบือ)
                                                และเจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งลูกประคำ (อุตรดิตถ์)
2004 - 1 พ.ค. 2008                     เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกพระคริสตสมภพ (กำแพงเพชร)
                                                เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บัปติสตา (โนนพลวง)
                                                และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (วัดตาก)
1 พ.ค. 2008 - 13 พ.ค. 2009         เจ้าอาวาสวัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ 
13 พ.ค. 2009 - 30 เม.ย. 2011      ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
30 เม.ย. 2011 - 1 มิ.ย. 2011        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หัวตะเข้
1 มิ.ย. 2011 - 1 พ.ค. 2013          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
1 พ.ค. 2013 - 5 พ.ค. 2018          ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ
5 พ.ค. 2018 - 11 พ.ค. 2019         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต
11 พ.ค. 2019 - 6 มี.ค. 2021         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระสกลสงเคราะห์ บางบัวทอง
6 มี.ค. 2021 - ปัจจุบัน                   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์ร็อค ท่าไข่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ    
 
"สนุกสนาน และร่าเริงเถอะ แต่อย่าทำบาป"
 
คุณพ่อมีพี่ชายที่บวชเป็นพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บวชวันที่  7  มิถุนายน  ค.ศ.  1992
คือ  คุณพ่อ เปโตร  สมเกียรติ   บุญอนันตบุตร